biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » biểu mẫu văn bản » sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản năm 2016 mới nhất dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp
 • sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản năm 2016 mới nhất dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp

 • sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản năm 2016 mới nhất dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp
   • Số trang: 431
   • Nhà xuất bản: nxb tài chính
   • Tác giả: quang minh
    Giá bán: 335,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản năm 2016 mới nhất hiện nay

  tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp

  Công tác soạn thảo văn bản là một công việc rất quan trọng và được thực hiện thường xuyên trong tất cả các cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp. Cuốn sách sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản năm 2016 nhằm nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản, giúp bạn đọc có thêm tài liệu để nghiên cứu và ứng dụng trong việc soạn thảo văn bản đúng và chính xác:

  sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản năm 2016 mới nhất dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp

  sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản năm 2016 mới nhất dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp

  Nội dung cuốn sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản năm 2016 mới nhất bao gồm:

  PHẦN THỨ NHẤT. THE THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH    5
  I.    HỆ THỐNG CÁC LOẠI VĂN BẢN    5
  II.    KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH    6
  III.    HƯỒNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH (Theo thông tư số
  01/2011/TT-BNV ngày 19-01-2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính)    7
  1.    NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÔNG CHỮ, KHC GIẤY, Kiểu TRÌNH BÀY, ĐỊNH LỂ
  TRANG  7
  2.    THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN    8
  4.    THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY BẢN SAO    19
  5.    BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO    20
  6.    Sơ ĐỔ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THE THỨC VĂN BẢN    21
  7.    SO ĐÓ BÓ TRÍ CÁC THÀNH PHAN THE THứC BảN SAO VĂN BảN    23
  8.    MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THE THỨC BẢN SAO    24
  9.    VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH    27
  PHẦN THỨ HAI. MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG    CÁC cơ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP
  1.    MẪU NGHỊ QUYẾT (CÁ BIỆT)            32
  2.    NGHỊ QUYẾT (CÁ BIỆT) CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND    33
  3.    NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TR!    34
  4.    QUYẾT ĐỊNH (QUY ĐỊNH TRỰC TIẾP)    35
  5.    QUYẾT ĐỊNH (QUY ĐỊNH GIÁN TIẾP)    37
  6.    MẪU VĂN BẢN (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH)    39
  7.    MẪU VĂN BẢN CÓ TÊN LOẠI KHÁC    40
  8.    MẪU CÔNG VĂN    41
  9.    MẪU CÔNG VĂN (GỬI CHO MỘT HOẶC MỘT số NHÓM ĐỐI TƯỢNG NHẤT ĐỊNH)    42
  10.    MẪU CÔNG VĂN (GỬI CHO MỘT số ĐÓI TƯỘNG cụ THỂ)    44
  11.    MẪU CÔNG VĂN ĐỂ NGHỊ YẾU CẦU    46
  12.    MẪU CỔNG VĂN ĐẾ NGHỊ MÕI HỌP    47
  13.    MẪU CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HUYỆN    48
  14.    MẪU CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ    49
  15.    MẪU GIẤY MỜI    50
  16.    MẪU GIẤY GIỚI THIỆU    51
  PHẦN THỨ BA. MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG TRƯỜNG    HỌC    52
  I.    MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH.    52
  17.    MẪU BẢNG KÊ CHI TIỀN CHO NGƯỜI THAM Dự HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN    52
  18.    MẪU BẢNG KÊ ĐỂ NGHỊ THANH TOÁN    53
  19.    MẪU BẢNG KÊ SỐ BÀI KIỂM TRA ĐÃ CHẤM NĂM HỌC 201… – 201    54
  20.    MẪU BẢNG KÊ KHAI KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC     (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN
  KIÊM CHỨC ĐƯỢC BỘ MÔN MỜI GIẢNG HỆ SAU ĐẠI HỌC)    55
  21.    MẪU DANH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ QUỸ TIẾN LƯƠNG TRÍCH NỘP BHXH    56
  22.    MẪU DANH SÁCH LAO ĐỘNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG Bổ SUNG MỨC NỘP BHXH    57
  23.    MẪU GIẤY XIN THANH TOÁN SÉC (DÙNG CHO VIỆC THANH TOÁN MUA HÀNG TRƯỚC
  CHUYỀN TIẾN SAU)            58 sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản 2016 dùng cho chính quyền địa phương
  24.    MẪU GIẤY BÁO LÀM THÊM GIÒ    59
  25.    MẪU GIẤY ĐỂ NGHỊ TẠM ỨNG    60
  26.    MẪU GIẤY ĐỂ NGHỊ THANH TOÁN    61
  27.    MẪU THANH TOÁN VƯỢT GIỜ GIẢNG NAM HọC    62
  28.    MẪU ĐƠN ĐỂ NGHỊ Hỗ TRỘ KINH PHÍ THAM GIA ĐÓNG BẢO HIEM XÃ HộI Tự    NGUYỆN    63
  II.    MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÁN BỘ, GIẢNG    VIÊN    65
  20.    MẦU QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG VIỆC    65
  30.    MẪU QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI VIỆC CÁN BỘ NHẢN VIÊN    66
  31.    MẪU QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU    67
  32.    MẪU ĐƠN ĐỂ NGHỊ CHUYỂN CÔNG TÁC    68
  33.    MẪU ĐƠN XIN PHÉP (NGHỈ ỐM, NGHỈ VIỆC RIÊNG THEO QUY ĐỊNH)    69
  34.    MẪU ĐỢN Để NGHị CHUYÊN NƠI HƯởNG CHế Độ BảO HlỂM THấT NGHIệP    (TRƯÓC KHI
  NỘP HỔ Sơ)    70
  35.    MẪU ĐON ĐỂ NGHỊ CHUYÊN NƠI HƯởNG CHỂ Độ BảO HIểM THấT NGHIệP (KHI ĐÃ CÓ
  QUYẾT ĐỊNH)    71
  36.    MẪU PHlỂU HIỆU TRƯỞNG Tự ĐÁNH GIÁ    72
  37.    MẪU PHIẾU CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN fHAM GIA ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG    74
  III.    MẪU VĂN BẢN DÀNH CHO SINH VIÊN    76
  38.    MẪU ĐƠN XIN KHÔNG TÍNH ĐlỂM HọC PHầN VÀOĐlỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY    76
  39.    MẪU ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ    77
  40.    MẪU ĐƠN XIN CẤP BẢNG ĐlỂM (TlỂNG ANH)    78
  41.    MẪU ĐƠN XIN THÔI HỌC    79
  42.    MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN (ĐỂ LÀM LạI THẻ SINH VIÊN)                80
  43.    MẪU ĐƠN XIN Dự TUYEN    81
  44.    MÃU GIẤY GIỚI THIỆU SINH VIÊN    83
  45.    MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HỌC TẬP KỲ HÈ CÁC HỌC PHAN THựC TậP TốT NGHIệP VÀ Đổ ÁN
  TỐT NGHIỆP    84
  46.    MẪU TỔNG HỘP ĐĂNG KÝ HỌC TẬP KỲ HÈ CÁC HỌC PHẦN THựC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ
  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP    86
  47.    MẦU PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỄ TÀI NGHIÊN cứu KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN    87
  48.    MẪU PHIỂU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN    88
  49.    MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC Dự THÍNH    89
  50.    MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỔNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIẾN cửu KHOA HỌC CỦA SINH
  VIÊN    90
  PHẦN THỨ Tư. MẪU VĂN BẢN DÙNG CHO ỬY BAN tí HÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG                92
  51.    MẪU THÔNG BÁO CỦA UBND PHƯỜNG, Xà   92
  52.    MẪU THỔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA UBND PHƯỜNG, Xà   93
  53.    MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM CỦA UBND PHƯỜNG, Xà   94
  54.    MẪU BÁO CÁO Sơ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NAM VÀ PHƯƠNG HƯỔNG CÔNG TẢC 6 THÁNG
  CUỐI NAM CủA UBND Xà   96
  56. ‘MẪU.BẢO CẢOĐỘT XUẤT CỦA UBND PHƯỜNG, Xà   98
  56.    MẪU VAN BảN CủA CÁC BAN THUộC UBND PHƯỞNG,    Xà   99
  57.    MẪU VĂN BẢN KỂ HOẠCH CỦA UBND PHƯỞNG, Xà       100
  58.    MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỦA UBND PHƯỜNG, Xà   101
  59.    MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRỀ EM    102
  60.    MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÓNG CHÍNH SÁCH Xà   104
  61.    MẪU ĐỂ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ    106
  62.    MẪU DẠNH SÁCH Đốl TƯỢNG THẠM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ Tổ QUỐC, LÀM NHIỆM
  VỤ QUỐC TẾ ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC (Đưộc HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỘ CẤP HÀNG THÁNG)    107
  63.    MẪU DANH SÁCH Đốl TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ Tổ Quốc, LÀM NHIỆM
  VỤ QUỐC TẾ ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC (Được HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỘ CẤP MỘT LẦN)    108
  64.    MẪU DANH SÁCH HỘ NGHÈO NHẬN TIỀN Hỗ TRỢ    109
  65.    MẪU GIẤY GIỚI THIỆU CHI TRẢ CHẾ ĐỘ TRỘ CẤP HÀNG THÁNG    110
  66.    MẪU GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA Đốl TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA
  CHIẾN TRANH BẢO VỆ Tổ QUỐC, LÀM NHIỆM vụ Quốc TẾ SAU NGÀY 30/4/1075    111
  67.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VÉ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG    113
  68.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VỂ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN
  PHƯỜNG Xà 114
  69.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BAN ĐlỂU HÀNH KHU PHỐ (ẤP) …. PHƯỜNG
  (XÃ)                                 115
  70.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VỂ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN Tổ HÒA GIẢI CỦA Tổ (BAN)
  KHU PHỐ (ẤP).                    116
  71.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VỂ VIỆC THÀNH LẬP BAN Tư PHÁP PHƯỞNG (XÃ)        117
  72.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VỂ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU THựC HIỆN…_    118
  73.    MẪU QỤYẾT ĐỊNH VÉ VIỆC THÀNH LẬP “BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ” THEO
  Cơ CHẾ “MỘT CỬA” – PHƯỜNG (XÃ)            119
  74.    MẪU QUVẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ỦY BAN NHẢN DÂN    120
  75.    MẪU QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN    121
  76.    MẪU QUYẾT ĐỊNH xử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực QUẢN    LÝ    XÂY
  DỰNG, QUẢN LÝ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT HẠ TẦNG    122
  77.    MẪU QUYẾT ĐỊNH xử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực VỆ SINH MÔI
  TRƯỜNG                                                                    124
  78.    MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN NHÀ KHÔNG TRANH CHẤP    126
  79.    MẪU ĐƠN TỐ CÁO    127
  80.    MẪU ĐON ĐỂ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THựC
  PHẨM                                                128
  81.    MẪU ĐON ĐỂ NGHỊ Hỗ TRỢ THÀNH LẬP HỢP TÁC Xà   129
  82.    MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN KINH DOANH NHỎ    130
  PHẦN THỨ NĂM. MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG    131
  83.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VÉ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ   131
  84.    MẪU QUYỂT ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN VÀ ĐIỂU ĐỘNG CÁN BỘ NHÂN VIỂN    132
  85.    MẪU QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ    133
  86.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP NHẬN CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN THUYÊN CHUYỂN
  CÔNG TÁC    134
  87.    MẪU QUYẾT ĐỊNH xử LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ NHÀN VIÊN    135
  88.    MẪU QUYẾT ĐỊNH XÓA Bỏ KỶ LUẬT            136
  89.    MẪU QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG VIỆC    137
  90.    MẪU QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI VIỆC CÁN BỘ NHÂN VIÊN    138
  91.    MẦU QUYẾT ĐỊNH Bổ NHIỆM (DÀNH CHO CÁC Tổ CHỨC KINH TỂ)    139
  92.    MẪU QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT LAO ĐỘNG    140
  93.    MẪU QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI VIỆC (DÀNH CHO CÁC Tổ CHỨC KINH TẾ)    141
  94.    MẪU QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT Hộp ĐồNG LAO ĐộNG    142
  95.    MẪU QUYẾT ĐỊNH NGHĨ hưu    143
  96.    MẪU THÔNG BÁO NGHỈ HJƯU    144
  97.    MẪU GIẤY ĐỂ NGHỊ GIÁM ĐỊNH KHẢ I>:ĂNG LAO ĐỘNG    145
  98.    MẪU TÓM TẮT HÓ sơ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG    146
  99.    MẪU LÝ ỤCH KHOA HỌC    147
  100.    MẪU Sơ YẾU LÝ ỤCH VIÊN CHỨC    149
  101.    MẪU ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NĂM    152
  102.    MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DựTUYEN CÔNG CHứC    154
  103.    MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ Dự TUYEN VIÊN CHứC    155
  104.    MẪU TỜ TRÌNH ĐẾ NGHỊ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG Bổ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO    156
  105.    MẪU BÁO CÁỌ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC VÀ KẾ HOẠCH VỀ QUỸ TIỀN LƯƠNG,
  THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CỔNG TY, TỔNG GIÁM Đốc, GIÁM Đốc, PHÓ TổNG GIÁM Đốc, PHÓ GIÁM Đốc, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ KlỂM soát viên NĂM:         158
  106.    MẪU BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 20 … (ÁP
  DỤNG ĐỐI VỔI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG)    159
  107.    MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH VÀ TIỀN LƯƠNG CÔNG CHƯC TỪ CẤP HUYỆN TRỔ LÊN NĂM
  20… (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, BỘ, BAN, NGÀNH)    160
  108.    MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH VÀ TIỀN LƯƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 20… (ÁP
  DỤNG ĐỐI VỚI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG)    161
  109.    MẪU BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, cơ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIỆN CHỨC HIỆN CÓ VÀ
  ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM            162
  110.    MẪU PHÂN NHÓM CÔNG VIỆC    163
  111.    MẪU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG    164
  112.    MẪU THỐNG KÊ CÔNG    VIỆC THEO CHỨC    NĂNG, NHIỆM vụ    165
  113.    MẪU THỐNG KỀ THựC    TRẠNG ĐỘI NGŨ    VIÊN    CHỨC TRONG ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG
  LẬP                                                                                 166
  114.    MẪU DANH MỤC V| TRÍ VIỆC LÀM CỦA ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG LẬP    167
  115.    MẪU BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM    168
  116.    MẪU KHUNG NĂNG Lực CỦA V| TRÍ VIỆC LÀM    170
  PHẦN THỨ SÁU. CÁC MAU VĂN BảN LIÊN QUAN ĐếN ĐấT ĐAI, NHÀ ở – MÔI TRƯỜNG                                    …..171
  117.    MẢU ĐƠN XIN CẤP GiẤY PHÉP XÂY DỰNG (SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH, NHÀ ổ RIÊNG
  LỀ ỏ ĐÔ THỊ)    171
  118.    MÂU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM    173
  119.    MÀU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (SỬ DỤNG CHO NHÀ Ồ NÔNG THÔN)            174
  120.    MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỂN SỞ HỮU NHÀ ở    175
  121.    MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GCN QUYẾN SỞ HỮU NHÀ ở BẰNG TIẾNG ANH    177
  122.    MẪU ĐƠN ĐỂ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG (SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG
  DÂY, ĐƯỜNG ỐNG NGẤM, HÀO VÀ CỐNG, BỂ Kỷ THUẬT)    179
  123.    MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH (SỬ DỤNG CHO Dự ÁN ĐẦU Tư XÂY
  DỰNG CÔNG TRÌNH TẬP TRUNG)    180
  124.    MẪU ĐƠN ĐỂ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH (SỬ DỰNG CHO Dự ÁN ĐẦU Tư XÂY
  DỰNG CÔNG TRlNH RIÊNG Lẻ)    181
  125.    MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG ĐẤT    182
  126.    MẪU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ ở (DÙNG CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN)    185
  127.    MẦU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP (DÙNG CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN)    186
  128.    MẪU QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT CỦA ỦY BAN NHÂN DÁN    187
  129.    MÀU GIẤY PHÉP XÂY DựNG (SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ ĐÔ THỊ)    188
  130.    MẢU GIẤY PHÉP XÂY DựNG TẠM (SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ ĐÔ
  THỊ)                                                                         190
  131.    MẨU GIẤY PHÉP XÂY DựNG (DÙNG CHO NHÀ Ỏ NÔNG THÔN)    192
  132.    MẦU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT Dự ÁN ĐẦU Tư XÂY DỰNG    193
  133.    MẪU VĂN BẢN ỦY QUYỂN CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ Tổ CHỨC XÁC NHẬN ĐĂNG
  KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG    195
  PHẦN THỨ BẢY. MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG Tổ CHỨC ĐOÀN THE ở CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP    197
  I.    MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG Tổ CHỨC CÔNG ĐOÀN         197
  134.    MẪU QUYỂT ĐỊNH VỀ VIỆC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN    197
  135.    MẪU ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN CHƯA ĐỦ Điếu KIỆN THÀNH LẬP Tổ CHỨC CÔNG ĐOÀN    198
  136.    MẦU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN    199
  137.    MẪU CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN    200
  138.    MẪU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN co SỞ    202
  139.    MẪU GIẤY MỜI HỌP BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG    204
  140.    MẪU BẢN ĐỀ NGHỊ BAN THƯỜNG vụ CÔNG NHẬN BAN CHẤP HÀNH VÀ ỦY BAN KlỂM
  TRA CÔNG ĐOÀN cơ SỔ    205

  sách các mẫu soạn thảo văn bản 2016 mới nhất dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp
  II.    MẪU VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ cơ SỞ    206
  141.    MẨU KẾ HOẠCH Tổ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ    206
  142.    MẪU BIÊN BẢN KIEM PHIếU BầU CấP ủY (HOẶC ĐẠI Biểu Dự ĐẠI HỘI CẤP TRÊN)    207
  143.    MẪU CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ    208
  144.    MẪU BIÊN BẢN KIEM PHIếU    209
  145.    MẪU BIẾN BẢN ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ    211
  146.    MẪU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ ….. NHIỆM KỲ    214
  147.    MẪU QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CHI BỘ         NHIỆM KỲ    215
  148.    MẪU BÁO CÁO TổNG KẾT CÔNG TÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ    VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM
  VỤ NHIỆM KỲ    218
  IU. MẪU DÀNH CHO CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHAT LƯỢNG, RÈN LUYỆN, PHÊ
  BÌNH, Tự PHÊ BÌNH.    220
  149.    MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN NĂM    220
  150.    MẪU BẢN Tự KIỂM ĐIEM ĐÁNH GIÁ CHấT LƯ0NG ĐẢNG VIÊN NĂM    221
  151.    MẪU KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ, RÈN LUYỆN NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG
  ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH    223
  152.    MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO Tư TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO
  ĐỨC, PHONG CÁCH HÓCHÍ MINH                .            224
  153.    MẪU BẢN ĐĂNG KÝ NỘI DUNG THỰC HIỆN NÊU GƯƠNG TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM
  THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC Hổ CHÍ MINH    225
  154.    MẪU BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG Tổ CHỨC cơ SỔ ĐẢNG    227
  155.    MẪU BẢN KIỂM ĐIEM Tự PHÊ BÌNH VÀ PHẾ BÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
  LẦN THỨ Tư BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI “MỘT SỐ VẤN ĐÉ CẤP BÁCH VỀ XÂY DựNG ĐẢNG HIỆN NAY” (DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN)    230
  156.    MẦU BẢN KIỂM ĐIEM Tự PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
  LẦN THỨ Tư BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI “MỘT số VẤN ĐỂ CẤP BÁCH VỀ XÂY DựNG ĐẢNG HIỆN NAY” (DÀNH CHO CHI ỦY)    232
  IV.    MẪU BIỂU GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO    234
  157.    MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN (Tổ) GIẢI QUYẾT Tố CÁO Đối VỚI Tổ CHỨC ĐẢNG
  (HOẶC CÁ NHÂN)    234
  158.    MẪU BẢN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC Tố CÁO    235
  159.    MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC KlỂM TRA NĂM            236
  PHẨN THỨ TÁM. MẪU DlỄN VĂN, BÀI PHÁT Biểu, THƯ Từ DÙNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP    240
  I.    MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BlỂU KHAI MẠC, BẾ MẠC TẠI CÁC KỲ ĐẠI HỘI    240
  160.    DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS Hồ CHÍ MINH    240
  161.    DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN    243
  162.    PHÁT BIỂU CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TẠI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN Tổ QUỐC VIỆT NAM    245
  II.    PHÁT BIỂU KHAI MẠC, BẾ MẠC TẠI CÁC KỲ HỌP    248
  163.    PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP CỦA HĐND TỈNH    248
  164.    PHÁT BIỂU BẾ MẠC TẠI KỲ HỌP CỦA HĐND TỈNH    250
  165.    PHÁT BIỂU BỂ MẠC KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ CỦA HĐND TỈNH    252
  166.    PHÁT BIỂU PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA    254
  III.    MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU NHÃN CÁC NGÀ Y LỄ LỚN, CÁC sự KIỆN QUAN
  TRỌNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG                                                    256
  167.    PHÁT BIỂU TẠI cuộc HỌP GẶP MẶT ĐẠI DIỆN CÁC CdQUAN THÔNG TIN, BÁO CHÍ    256
  168.    PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TổNG KẾT CÔNG TÁC NĂM, ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO
  ĐỘNG CỦA CÔNG TY                                             258
  169.    PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TổNG KẾT NHIỆM KỲ HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN TỈNH    260
  170.    PHÁT BIỂU CỦA PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI LỄ BẾ MẠC LIÊN HOAN…. 264
  171.    PHÁT BIỂU CỦA PHÓ BÍ THƯ QUẬN ỦY – CHỦ TỊCH UBND QUẬN TẠI HỘI NGHỊ TổNG KẾT
  PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH Tổ QUỐC            266
  172.    PHÁT BIỂU CỦA ĐỎNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY TẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ….271
  173.    PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG BUổl LỄ KHÁNH THÀNH
  TRƯỜNG CHUYÊN CỦA TỈNH        275
  174.    PHÁT BIỂU TẠI LẺ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG    279
  175.    PHÁT BIỂU TẠI THỊ XÃ NHÂN LẺ KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CSVN    281
  176.    DIỄN VĂN NHÂN NGÀY Glỗ QUỐC Tổ HÙNG VƯƠNG    283
  177.    PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ HỘI NGHỊ BlỂU DƯƠNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỞI CÁCH
  MẠNG                                                            286
  178.    DIỄN VĂN KHAI MẠC SINH HOẠT HÈ CHO CÁC EM HỌC SINH    289
  IV.    MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU NHÂN NGÀ Y THÀNH LẬP cơ QUAN, TỈNH,
  HUYỆN, ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG    290
  179.    PHÁT BIỂU TẠI LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP sỏ Tư PHÁP    290
  180.    PHÁT BIỂU TẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP BỆNH VIỆN    293
  181.    DIỄN VĂN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH    296
  182.    DIỄN VĂN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TQVN & 01 NĂM THÀNH LẬP
  PHƯỜNG               305
  183.    PHÁT BIỂU TẠI LẺ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN    307
  184.    PHÁT BIỂU BỂ MẠC LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUẬN,    ĐÓN    NHẬN HUÂN
  CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT………..                                            309
  V.    MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU NHÃN DỊP KHAI TRƯƠNG,    KHỞI    CÔNG    311
  185.    DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ TRUYỀN THỐNG    311
  186.    DIỄN VĂN BẾ MẠC LỄ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH NHÀ TRUYỀN THốNG    313
  187.    PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH UBND NHÂN DỊP KHAI TRƯƠNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ… 314
  Vỉ. MẪU THƯ CÁM ƠN, THƯ CHÚC MỪNG NHÀN DỊP NĂM MỚI VÀ CÁC NGÀ Y
  LỄ LỚN    315
  188.    THƯ CHÚC TẾT CỦA TỈNH ỦY, HỘI ĐÓNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT
  TRẬN TỔ QUỐC VÀ CHỈ HUY CÁC Lực LƯỢNG vũ TRANG NHÂN DÂN TỈNH            315
  189.    THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA THÀNH ỦY, HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN, ủy BAN NHÂN DÂN -
  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHÓ    316
  190.    THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH    317
  191.    THƯ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GỬI CÁC CHÁU THIỂU NIÊN VÀ NHI ĐồNG
  NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU    319
  192.    THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY KHAI TRƯỜNG CỦA QUẬN ỦY – HỘI ĐỎNG NHÂN DÂN -
  ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN MẶT TRẬN Tổ QUỐC QUẬN    320
  193.    THƯ CHÚC MỪNG CÁN BỘ NGÀNH Y TỂ NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM    321
  194.    THƯ CHÚC MỪNG “NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM” CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN    323
  195.    THƯ CẢM ƠN CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC HƯỞNG ỬNG cuộc VẬN ĐỘNG    324
  196.    THƯ CẢM ƠN CỦA BÁO ĐIỆN TỬ    325
  197.    THƯ CHIA BUỒN    326
  198.    THƯ THĂM HỎI NHẢN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT sĩ    327
  PHẦN THỨ CHÍN. MẪU Hộp ĐỒNG THƯỜNG DÙNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP    328
  I.    MẪU HỢP ĐỒNG THƯỜNG DÙNG TẠI CÁC cơ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.    328
  199.    MẪU HỘP ĐỔNG TUYỂN LAO ĐỘNG    328
  200.    MẪU HỢP ĐổNG LÀM VIệC XÁC ĐịNH THờI HạN    330
  201.    MẪU HỘP ĐỐNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỞI HẠN (DÀNH CHO Đốl TƯỢNG DƯỔI 18 Tuổi)    333
  202.    MẪU HỘP ĐỔNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THÒI HẠN    336
  203.    MẪU HỘP ĐỎNG THUÊ CHUYÊN GIA Tư VẤN    339
  204.    MẪU HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIEM Y Tế    341
  205.    MẪU HỘP ĐÓNG ĐÓNG BẢO HlỂM Y Tế    345
  II.    MẪU HỢP ĐỒNG THƯỜNG DỪNG TẠI CÁC    ỦY BAN NHÃN DÂN CÁC CẤP    347
  206.    MẪU HỢP ĐỔNG GÓP VỐN BẰNG QUYỂN sử DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIẾN VỚI ĐẤT 347
  207.    MẪU HỘP ĐỔNG CHUYÊN Đổl QUYểN Sử DụNG ĐấT NÔNG NGHIệP CủA Hộ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN    351
  208.    MẪU HỘP ĐỒNG CHUYÊN NHƯợNG QUYểN Sử DụNG ĐấT VÀ TÀI SảN GắN LIềN VớI ĐẤT     354
  209.    MẪU HỢP ĐỒNG THUẾ QUYỂN sử DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT    357
  210.    MẪU HỢP ĐỒNG CHUYÊN Đổl QUYỀN Sử DụNG ĐấT NÔNG NGHIệP CủA Hộ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN    362
  211.    MẪU HỢP ĐÓNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỂN sử DỤNG ĐẤT    366
  212.    MẪU HỢP ĐỔNG THUÊ QUYỀN SỬDỤNG ĐẤT    369
  213.    MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG cư    372
  214.    MẪU HỢP ĐỒNG THỂ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT    376
  215.    MẪU HỘP ĐồNG THUÊ NHÀ ở    380
  216.    MẪU HỢP ĐốNG TặNG CHO CĂN Hộ NHÀ CHUNG CƯ    383
  217.    MẪU HỘP ĐỐNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VÓI ĐẤT    386
  218.    MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN sử DỤNG ĐẤT    389
  219.    MẪU HỢP ĐỔNG MUA BÁN NHÀ ở (H0P ĐồNG MAU)    392
  PHẦN THỨ MƯỜI. CÁC MẪU VĂN BẢN GIÂY TỜ NHÂN THÂN, Tư PHÁP, TỐ TỤNG    395
  220.    MẪU ĐƠN XIN NHẬN CON    395
  221.    MẪU ĐƠN XIN NHẬN CHA MẸ (DÙNG CHO TRẺ DƯÓI 15TUOI)    397
  222.    MẪU QUYẾT ĐỊNH vá VIỆC CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON    398
  223.    MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN sự THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG sự            399
  224.    MẪU THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG vộ CHỔNG    400
  225.    MẪU DI CHÚC    402
  226.    MẪU TỜ HỦY Bỏ DI CHÚC    404
  227.    MẪU GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC    406
  228.    MẪU GIẤY TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN            407
  229.    MẪU GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI    408
  230.    MẪU THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN    410
  231.    MẪU BIẾN BẢN HÒA GIẢI    414
  232.    MẪU BIÊN BẢN HÒA GIẢI THÀNH    416
  PHẦN THỨ MƯỜI MỘT. CÁC MAU VĂN BảN Về TÀI CHÍNH, Sử DụNG, MUA SẮM TÀI SẢN, IN ẤN HÓA ĐƠN.    417 tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản mới nhất
  233.    MẪU PHIẾU ĐỂ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ    417
  234.    MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SẮM TÀI SẢN    418
  235.    MẪU BIẾN BẢN KIEM TRA TÌNH TRạNG HƯ HỏNG CủA TRANG THIếT Bị    419
  236.    MẪU BIỂN BẢN NGHIỆM THU LINH KIỆN PHỤ TÙNG TRANG THI ÉT BỊ    420
  237.    MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN    421
  238.    MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN    422

  trân trọng giới thiệu bạn đọc sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản năm 2016 mới nhất dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)
  » chăn lông cừu nhật bản