biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách khác » Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sửa đổi mới nhất 2015
 • Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sửa đổi mới nhất 2015

 • Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sửa đổi mới nhất 2015
   • Số trang: 432
   • Nhà xuất bản: Lao động
    Giá bán: 350,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sửa đổi mới nhất 2015

  Các vấn đề về bảo hiểm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là một trong những vấn đề bất cập và đáng quan tâm nhất của người lao động Việt Nam dù ở bất kì ngành nghề nào.

  Chính phủ, Bộ tài chính đã ban hành rất nhiều các thông tư, nghị quyết quy định về vấn đề này nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

  Ngày 20-11-2014, tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.

  So với Luật bảo hiểm xã hội cũ, Luật mới quy định theo hướng mở rộng hơn đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cũng như nâng cao chất lượng chính sách bảo hiểm xã hội, tiếp tục tạo cơ hội mạnh mẽ hơn cho nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức được tiếp cận chính sách, bảo đảm an sinh cho mình và xã hội; hoàn thiện nguyên tắc đóng – hưởng bảo hiểm xã hội, mang ý nghĩa đoàn kết chia sẻ trong cộng đồng, là sự bảo đảm thay thế cho người lao động nhằm giải quyết những rủi ro trong cuộc sống khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm cũng như khi đến tuổi già không còn khả năng lao động.

  Nhằm giúp các cá nhân, người lao động trên cả nước cũng như các cơ quan chức năng tại các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh nắm được những thay đổi, sửa đổi bổ sung mới nhất về luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như những hướng dẫn của Chính phủ về các chế độ chi trả cho người lao động, Nhà sách tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

  Luật bảo hiểm xã hội – Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi) 2015

  các văn bản hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp, chế độ chi trả bảo hiểm mới nhất

  luat bao hiem xa hoi 2015

  Nội dung cuốn sách: Gồm các phần như sau:

  Phần thứ nhất. Luật Bảo hiểm xã hội

  Phần thứ hai. Luật Bảo hiểm y tế

  Phần thứ ba. Quy định về quản lý thu chi, quản lý tài chính của Bảo hiểm xã hội

  Phần thứ tư. Quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục chi trả bảo hiểm xã hội – danh mục bệnh nghề nghiệp

  Phần thứ năm. Chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức

  Phần thứ sáu. Giám sát, kiểm tra, xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  Sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung mới nhất

  bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính

  nội dung sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung

  CHƯƠNG I. CÁC VẤN ĐỂ CƠ BẢN VỀ KÊ TOÁN DOANH NGHIỆP
  I. Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên tắc kế toán doanh nghiệp
  II. Kỹ thuật mỏ sổ, ghi sổ, khoá sổ và sửa chữa sổ kế toán
  III. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
  IV. Tổ chức công tác kế toán
  V. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

  CHƯƠNG II KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIÊN
  CHƯƠNG III KÊ’ TOÁN TÀI SẢN CỒ ĐỊNH
  CHƯƠNG IV KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG cụ, DỤNG cụ

  I. Khái niệm, phân loại và tính giá vật liệu, công cụ, dụng cụ
  4. Các trường hợp chi phí vật liệu không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
  II. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ
  III. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
  Ví dụ kê toán vật ỉiệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
  IV. Kê’ toán tổng hợp vật liệu, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  Ví dụ kê toán vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  V. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

  hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 sửa đổi bổ sung bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính

  hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung

  CHƯƠNG V KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
  I. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
  Ví dụ kê toán tiển lương và các khoản trích theo lương
  II Kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
  CHƯƠNG VI KÊ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  CHƯƠNG VII KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ
  VIII KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
  CHƯƠNG IX KẾTOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
  CHƯƠNG X KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

  I. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
  II. Kế toán chi phí đi vay
  III. Kế toán chi phí thuê’thu nhập doanh nghiệp
  IV. Kê’toán các khoản thu nhập và chi phí khác
  V. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
  Ví dụ kê toán xác định kết quả kinh doanh
  VI. Kế toán phân phối lợi nhuận

  CHƯƠNG XI KÊ TOÁN NỢ PHẢI THU, NỢ PHẢI TRẢ VÀ CÁC KHOẢN Dự PHÒNG
  I. Kế toán các khoản nợ phải thu
  Ví dụ kế toán phải thu của khách hàng
  II. Kế toán các khoản nợ phải trả
  Ví dụ kế toán phải trả nguời bán
  III. Kế toán các khoản vay

  Ví dụ kê toán vay ngắn hạn
  Ví dụ kê toán vay dài hạn và nợ dài hạn đến hạn trả
  IV. Kế toán dự phòng phải trả
  V. Kế toán quỹ khen thưỏng, phúc lợi
  VI. Kế toán quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
  VII. Kế toán quỹ thưỏng ban quản lý điểu hành công ty
  VIII. Kê toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ
  I. Nội dung và quy định hạch toán nguồn vốn chủ sỏ hữu
  III. Kế toán chênh lệch tỷ giá
  IV. Kê toán các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sỏ hữu

  CHƯƠNG XIII BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. Quy định chung
  II. Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
  III. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

  Ví dụ vế lập báo cáo tài chính (ví dụ mang tính minh hoạ về lập BCTC của doanh nghiệp)
  PHỤ LỤC SỐ 1. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
  III Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán
  PHỤ LỤC SỐ 2. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN
  PHỤ LỤC SỐ 3. CÁC VĂN BẢN MỐI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  Cuốn sách Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính đã trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán theo các chương đã nêu ở trên đồng thời cập nhật các Thông tư mới bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế khác và chính sách tài chính doanh nghiệp.
  Đặc biệt, tác giả đưa ra các ví dụ minh hoạ trong từng phần thực hành kế toán, hướng dẫn theo các Thông tư mới nhất phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán doanh nghiệp; các ví dụ minh hoạ của từng phần hành kế toán; hướng dẫn định khoản kế toán, lên sơ đồ chữ T và lập báo cáo tài chính của Doanh nghiệp nói chung; Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính hợp nhất; Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính tổng hợp

  Từ khóa tìm kiếm trên google:

  • luật bảo hiểm xã hội
  • luật bảo hiểm y tế
  • luac bao hiem xa hoi
  • luatbaohiemxahoimoi2015
  • luat bao hiem y te moi nhat
  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  » chăn lông cừu nhật bản