biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách pháp luật » bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
 • bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

 • bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
   • Số trang: 428
   • Xuất bản: năm 2015
   • Nhà xuất bản: nxb lao động
   • Tác giả: Thùy Linh Việt Trinh
    Giá bán: 350,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  bộ luật lao động năm 2015

  và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

  Cuốn sách bộ luật lao động 2015 cập nhật các thông tư mới: Nghị định 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015,

  Nghị định 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015, Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015, Nghị định 02/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 bộ luật lao động năm 2015 được cập nhật các văn bản mới nhất của Chính phủ và các bộ ngành như: TT 27/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06-10-2014 Hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động; TT 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29-08-2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16-01-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động 2015 về việc làm, NĐ 75/2014/NĐ-CP ngày 28-07-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

  Để các cơ quan doanh nghiệp và người lao động có được các tài liệu cập nhật mới nhất về chế độ chính sách cho người lao động và doanh nghiệp, Nhà xuất bản Lao Động cho biên soạn và phát hành cuốn sách bộ luật lao động năm 2015:

  bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

  Ảnh bìa cuốn sách bộ luật lao động năm 2015 mới nhất

  Giá 350.000 đồng

  Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động và văn bản mới hướng dẫn thi hành;
  Phần thứ hai. Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
  Phần thứ ba. Chế độ tiền lương dành cho cán bộ,  công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động;
  Phần thứ tư. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, thù lao đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động;
  Phần thứ năm. Những quy định về quy chế dân chủ và quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

   

  Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất do nhà xuất bản lao động phát hành

  Trích đoạn THÔNG TƯ Số: 23/2014/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2014/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM

  CHỈ TIÊU TẠO VIỆC LÀM TĂNG THÊM

  Điều 3. Số người lao động có việc làm tăng thêm

  1. Số người lao động có việc làm tăng thêm quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP là số người chênh lệch tăng hoặc giảm giữa số người lao động có việc làm ở kỳ báo cáo và số người lao động có việc làm ở kỳ báo cáo trước.

  2. Số người lao động có việc làm tăng thêm được chia theo khu vực thành thị, nông thôn; nhóm ngành kinh tế; giới tính.

  3. Số người lao động có việc làm tăng thêm được tổng hợp từ thông tin về việc làm của người lao động cư trúhợp pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật về thông tin thị trường lao động.

  Điều 4. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm

  1. Hằng năm, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thông qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 25 tháng 11 theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 05 tháng 12 theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 12 theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Chương III

  TUYỂN, QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

  Điều 5. Thủ tục, trình tự tuyển lao động

  1. Việc thông báo công khai quy định tại các Khoản 1 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau đây:

  a) Niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện nơi tuyển lao động;

  b) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  2. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Người lao động có nhu cầu trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP phải thực hiện yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo kết quả tuyển lao động.

  Điều 6. Báo cáo sử dụng lao động

  1. Việc khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động của người sử dụng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hằng năm theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 hàng năm theo các mẫu số 06, 08 ban hành kèm theo Thông tư này.

  4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hằng năm theo các mẫu số 06, 08 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 7. Lập, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động

  1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

  2. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử phù hợp với nhu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo các nội dung cơ bản về người lao động sau đây:

  a) Họ và tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);

  b) Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

  c) Bậc trình độ kỹ năng nghề;

  d) Vị trí việc làm;

  đ) Loại hợp đồng lao động;

  e) Thời điểm bắt đầu làm việc;

  g) Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

  h) Tiền lương;

  i) Nâng bậc, nâng lương;

  k) Số ngày nghỉ trong năm, lý do;

  l) Số giờ làm thêm (vào ngày thường; nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm; nghỉ lễ, tết);

  m) Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

  n) Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề;

  o) Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;

  p) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  q) Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do.

  3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực và cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.

  4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động đúng mục đích và xuất trình khi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan nhà nước có liên quan yêu cầu.

   

  CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2015 – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2015 VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH, HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRỢ CẤP MỚI NHẤT áp dụng từ ngày 01/01/2015

  Cuốn sách bộ luật lao động năm 2015 gồm những phần chính sau:

  Phần thứ nhất. Chính sách tăng lương tối thiểu 2015.
  Phần thứ hai. Hệ thống thang lương, bảng lương đơn vị hành chính sự nghiệp vàcông ty nhà nước.
  Phần thứ ba. Bộ luật Lao động và văn bản mới hướng dẫn thi hành.
  Phần thứ tư. Văn bản mới nhất về bảo hiểm xã hội.
  Phần thứ năm. Luật Bảo hiểm y tế và văn bản mới nhất về bảo hiểm y tế.

  PHẦN 1: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU- Lập kế hoạch xuất khẩu
  PHẦN 2: MỘT SỐ ĐẶC TÍNH KINH DOANH CỦA CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ TRONG ĐÀM PHÁN – NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH
  PHẦN 3: XÂY DỰNG BẢN SẮC HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP
  PHẦN 4: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỊ TRƯỜNG EU VÀ CHÂU PHI
  PHẦN 5: VĂN HÓA VÀ PHONG TỤC TẬP QUÁN KINH DOANH MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
  PHẦN 6: INCOTERMS®2010;
  PHẦN 7: UCP 600 Song ngữ Việt Anh

  incoterms 2010 song ngữ anh việt - Cẩm nang công tác xuất nhập khẩu cần biết

  Ảnh bìa cuốn sách incoterms 2010 song ngữ anh việt

  Giá bán: 350.000 đồng

  Quý vị nên tìm đọc cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2015

  cuốn sách bộ luật lao động năm 2015 mới nhất có giá: 350.000 đồng

  Từ khóa tìm kiếm trên google:

  • luat lao dong 2015
  • bo luat lao dong 2015
  • luat lao dong nam 2015
  • luật lao động 2015
  • luật lao động việt nam 2015
  • luat lao dong moi nhat 2015
  • bộ luật lao đọng 2015
  • bo luat lao dong nam 2015
  • luât lao dong mới nhất
  • luật lao đông
  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  » chăn lông cừu nhật bản