biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách kế toán doanh nghiệp » hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính
 • hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính

 • hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính
   • Số trang: 720
   • Xuất bản: năm 2015
   • Nhà xuất bản: nhà xuất bản tài chính - bộ tài chính
   • Tác giả: Tiến sỹ Phạm Huy Đoán
    Giá bán: 350,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung mới nhất

  bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính

  nội dung sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung

  CHƯƠNG I. CÁC VẤN ĐỂ CƠ BẢN VỀ KÊ TOÁN DOANH NGHIỆP
  I. Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên tắc kế toán doanh nghiệp
  II. Kỹ thuật mỏ sổ, ghi sổ, khoá sổ và sửa chữa sổ kế toán
  III. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
  IV. Tổ chức công tác kế toán
  V. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

  CHƯƠNG II KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIÊN
  CHƯƠNG III KÊ’ TOÁN TÀI SẢN CỒ ĐỊNH
  CHƯƠNG IV KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG cụ, DỤNG cụ

  I. Khái niệm, phân loại và tính giá vật liệu, công cụ, dụng cụ
  4. Các trường hợp chi phí vật liệu không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
  II. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ
  III. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
  Ví dụ kê toán vật ỉiệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
  IV. Kê’ toán tổng hợp vật liệu, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  Ví dụ kê toán vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  V. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

  hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 sửa đổi bổ sung bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính

  hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung

  CHƯƠNG V KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
  I. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
  Ví dụ kê toán tiển lương và các khoản trích theo lương
  II Kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
  CHƯƠNG VI KÊ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  CHƯƠNG VII KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ
  VIII KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
  CHƯƠNG IX KẾTOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
  CHƯƠNG X KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

  I. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
  II. Kế toán chi phí đi vay
  III. Kế toán chi phí thuê’thu nhập doanh nghiệp
  IV. Kê’toán các khoản thu nhập và chi phí khác
  V. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
  Ví dụ kê toán xác định kết quả kinh doanh
  VI. Kế toán phân phối lợi nhuận

  CHƯƠNG XI KÊ TOÁN NỢ PHẢI THU, NỢ PHẢI TRẢ VÀ CÁC KHOẢN Dự PHÒNG
  I. Kế toán các khoản nợ phải thu
  Ví dụ kế toán phải thu của khách hàng
  II. Kế toán các khoản nợ phải trả
  Ví dụ kế toán phải trả nguời bán
  III. Kế toán các khoản vay

  Ví dụ kê toán vay ngắn hạn
  Ví dụ kê toán vay dài hạn và nợ dài hạn đến hạn trả
  IV. Kế toán dự phòng phải trả
  V. Kế toán quỹ khen thưỏng, phúc lợi
  VI. Kế toán quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
  VII. Kế toán quỹ thưỏng ban quản lý điểu hành công ty
  VIII. Kê toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ
  I. Nội dung và quy định hạch toán nguồn vốn chủ sỏ hữu
  III. Kế toán chênh lệch tỷ giá
  IV. Kê toán các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sỏ hữu

  CHƯƠNG XIII BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. Quy định chung
  II. Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
  III. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

  Ví dụ vế lập báo cáo tài chính (ví dụ mang tính minh hoạ về lập BCTC của doanh nghiệp)
  PHỤ LỤC SỐ 1. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
  III Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán
  PHỤ LỤC SỐ 2. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN
  PHỤ LỤC SỐ 3. CÁC VĂN BẢN MỐI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  Cuốn sách Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính đã trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán theo các chương đã nêu ở trên đồng thời cập nhật các Thông tư mới bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế khác và chính sách tài chính doanh nghiệp.
  Đặc biệt, tác giả đưa ra các ví dụ minh hoạ trong từng phần thực hành kế toán, hướng dẫn theo các Thông tư mới nhất phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán doanh nghiệp; các ví dụ minh hoạ của từng phần hành kế toán; hướng dẫn định khoản kế toán, lên sơ đồ chữ T và lập báo cáo tài chính của Doanh nghiệp nói chung; Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính hợp nhất; Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính tổng hợp

  Mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 mới nhất

  chế độ kế toán doanh nghiệp 2015

  chế độ kế toán doanh nghiệp 2015

  Giá bán: 370.000 đồng/bộ 2 cuốn

  Cuốn sách này hệ thống hóa danh mục tài khoản kế trong trong doanh nghiệp. Trong cuốn này, đã chỉ rõ gồm 10 loại tài khoản kế toán. Cụ thể hóa các loại tài khoản từ tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ phái trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí sản xuất – kinh doanh, thu nhập khác, chi phí khác, xác định kết quả kinh doanh, các loại tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán ( loại tài khoản 0)…

  “Quyển 1 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán” được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 12/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Trần Văn Tá, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008; Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009; Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009

  Quyển 2 Hệ Thống chứng từ kế toán, sổ kế toán, sơ đồ kế toán và phương pháp lập cáo cáo tài chính

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)
  » chăn lông cừu nhật bản