biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 | biểu thuế xnk năm 2017 mới nhất của bộ tài chính » sách mới nhất » “SỔ TAY TRA CỨU NHANH CÁC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ, TIẾP KHÁCH, CÔNG TÁC PHÍ, HỘI HỌP, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

“SỔ TAY TRA CỨU NHANH CÁC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ, TIẾP KHÁCH, CÔNG TÁC PHÍ, HỘI HỌP, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

Sổ Tay Tra Cứu Các Tiêu Chuẩn, Định Mức Chi Tiêu Nội Bộ Trong Cơ Quan Hành Chinh Sự Nghiệp

Trong công tác quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, việc mua sắm, sử dụng tài sản, khoản chi và các chi phí phát sinh sao cho hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức hiện đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Do vậy, để tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực này, cụ thể là Luật đấu thầu, các quy định về quản lý tính hao mòn tài sản nhà nước; quản lý, xử lý và sắp xếp tài sản nhà nước, tạm ứng vốn Kho bạc;…Mới đây nhất là sửa đổi quy định xử phạt hành chính khi gây lãng phí của công được quy định tại Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

tieu-chuan-dinh-muc-chi-tieu-noi-bo

Sổ tay tra cứu các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu nội bộ trong cơ quan hành chinh sự nghiệp

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị và những người quan tâm tìm hiểu các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tiếp khách, công tác phí; đấu thầu, mua sắm tài sản; quản lý tính hao mòn, sử dụng sắp xếp tài sản nhà nước; tạm ứng, thanh toán, quyết toán ngân sách và các chi phí phát sinh; chế độ chi tiêu nội bộ thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách, tài sản; đồng thời cập nhật những quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản nhà nước…Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:
“SỔ TAY TRA CỨU NHANH CÁC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ, TIẾP KHÁCH, CÔNG TÁC PHÍ, HỘI HỌP, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Tra cứu nhanh các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tiếp khách, công tác phí, hội họp trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
Phần thứ hai. Tra cứu nhanh các tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc, sử dụng trụ sở, phương tiện đi lại;
Phần thứ ba. Tra cứu nhanh các tình huống đấu thầu, đặt hàng, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước;
Phần thứ tư. Tra cứu nhanh các tình huống quản lý tính hao mòn, sử dụng, xử lý, sắp xếp tài sản nhà nước;
Phần thứ năm. Tra cứu nhanh các tình huống tạm ứng vốn, thanh quyết toán, quản lý, sử dụng ngân sách và các chi phí phát sinh khác trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
Phần thứ sáu. Tra cứu nhanh các tình huống chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và sự nghiệp công lập;
Phần thứ bảy. Tra cứu nhanh các tình huống thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách, tài sản nhà nước;
Phần thứ tám. Quy định mới nhất về quản lý, quyết toán kinh phí nhà nước và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN MỚI NHẤT

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN MỚI NHẤT

huong-dan-thuc-hanh-ke-toan-hcsn

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn như hiện nay, việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi Ngân sách Nhà nước luôn là mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và của các cấp, các ngành, góp phần quan trọng trong việc giám sát sự phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính một cách đúng mục đích, có hiệu quả; đồng thời là một biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thời gian qua, việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước cũng đã có những thay đổi lớn và đạt được thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, giải quyết những vấn đề xã hội.
Nhằm tăng cường đổi mới công tác quản lý tài chính để sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch, đúng mục đích nên Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành mới và có bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản về chế độ kế toán; điều hành quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp; công tác đấu thầu, mua sắm hàng hóa; phương pháp khấu hao tài sản cố định. Cụ thể như sau: NQ số 01/NQ-CP ngày 03-01-2015 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; TT số 162/2014/TT-BTC ngày 06-11-2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; TT số 159/2014/TT-BTC ngày 27-10-2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước; NĐ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Để giúp Kế toán trưởng và các cán bộ làm công tác kế toán thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Nhóm biên tập biên soạn cuốn sách: “CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG – HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN MỚI NHẤT”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
PHẦN I. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
PHẦN II. HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
PHẦN III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI
PHẦN IV. CHẾ ĐỘ KHẤU HAO VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
PHẦN V. CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, ĐẦU TƯ, MUA SẮM, ĐẶT HÀNG, CUNG ỨNG TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 424 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015.

admission editing website gb write cheap personal statement online esl dissertation results editing sites for phd sample for dissertation proposal popular resume ghostwriter service for masters professional best essay writer services for phd custom dissertation hypothesis writing websites us cheap argumentative essay editing website uk paper on child abuse popular writing site for school popular movie review writers sites uk cheap rhetorical analysis essay editing site for school university essay writers services au cheap blog editing for hire for phd esl business plan writing websites top problem solving writers site for college best dissertation hypothesis writing service us pay to write film studies critical thinking professional report editor services for university professional dissertation hypothesis writers website uk respiratory system essay help with remedial math homework custom creative writing writer site uk college essay ghostwriting services au chemistry essay proofreading for hire cheap masters essay ghostwriter website ca cheap essay for university top literature review proofreading service for masters romeo and tybalt fight cheap creative writing writing site gb help with my professional rhetorical analysis essay pay for biology thesis statement top cover letter writing website for college custom essay ghostwriter services for university best admission essay ghostwriters service au buy music letter professional research proposal editor services us order composition admission paper help me write esl school essay on shakespeare nuclear family movie custom term paper editor service uk the scarlet letter adultery phd essay editing websites au cheap biography writers websites gb best cheap essay writing for hire ca esl assignment proofreading for hire for phd top critical thinking ghostwriter site uk pay to write human resource management blog post custom analysis essay writing for hire for phd professional presentation writers sites for mba theme of the odyssey type my family and consumer science paper pay for my cheap reflective essay on trump course work writers service us popular dissertation chapter writers service write my composition article best academic essay writing service for masters do my academic essay on shakespeare cheap home work editor for hire uk professional case study editing sites for college best home work ghostwriters websites ca top college article example help with remedial math bibliography custom term paper writers website for school custom best essay editor service gb top research proposal writing service ca pay to get professional persuasive essay on shakespeare cheap rhetorical analysis essay ghostwriter site gb popular presentation writer for hire gb professional cheap essay proofreading service for university john taurek pay for my dissertation results online cheap research proposal ghostwriters service usa cheap mba essay writer website usa cheap article ghostwriting for hire for college custom cv ghostwriting website for school cheap critical essay ghostwriters for hire for mba esl critical essay ghostwriters sites for masters curriculum vitae writer site uk popular article review editor services au reflective essay writer sites ca esl persuasive essay ghostwriters sites usa problem solving ghostwriter service uk rip van winkle analysis sparknotes best masters essay proofreading for hire uk type my u.s. history and government dissertation conclusion pay to do poetry admission essay top university problem solving examples cheap letter writing website gb professional paper ghostwriter services ca great gatsby tj eckleburg pay to do cheap rhetorical analysis essay online best argumentative essay proofreading websites for university cheap school essay proofreading services us popular mba essay ghostwriting sites gb cheap dissertation results editor website usa esl editing sites usa top dissertation editor service admission paper proofreading for hire gb top dissertation chapter ghostwriting for hire for masters professional analysis essay writing site gb popular persuasive essay writer services gb best phd blog post help esl admission paper writing websites ca type my definition essay on usa esl school biography samples blog post writing site au popular critical thinking proofreading service ca esl papers editor website for college custom editing websites for school cheap argumentative essay writer for hire for school custom school essay editing service gb cheap annotated bibliography editing site essay on technology and society best college dissertation hypothesis example top creative essay proofreading sites au esl speech editing website ca best blog post proofreading for hire for university top mba essay ghostwriting site uk type my ecology essay popular business plan editing sites for college professional course work editor sites esl school application letter samples social studies essay ghostwriters website top rhetorical analysis essay writer sites au best creative essay writer for hire for school professional thesis statement ghostwriting websites gb cheap university admission essay cheap term paper writer website professional dissertation hypothesis writer for hire us professional college resume samples professional university essay editor sites au academic writer services gb turtle kay ryan custom dissertation results editor services for school best rhetorical analysis essay ghostwriting sites for school best thesis editing sites online popular dissertation chapter proofreading service uk write my esl papers online contact theory sociology esl biography ghostwriters services for college custom definition essay writing sites ca best business plan editor for hire for mba popular school essay ghostwriter website usa antigone civil disobedience order best best essay on civil war cheap school essay ghostwriter site for university type my best definition essay on donald trump popular creative essay proofreading sites gb popular assignment editor services for university cheap dissertation conclusion writer websites uk business plan writers website au custom descriptive essay on donald trump do my health argumentative essay cheap university dissertation hypothesis ideas esl mba essay writer site ca hector and achilles comparison popular university essay ghostwriter websites usa pay to get professional college essay on hillary cheap personal essay ghostwriters websites usa pay to write top descriptive essay on hillary cheap scholarship essay writer service popular essay writing website for university professional homework writer website uk professional essay editing service for mba write my esl bibliography online top cover letter writing website for phd pay for world literature business plan cheap article proofreading site for school julian emperors best admission paper ghostwriter for hire online custom thesis statement writer site usa esl movie review writing website au esl research proposal ghostwriter website for mba help writing esl custom essay on pokemon go top dissertation writing websites au cheap cv writing for hire us esl critical analysis essay proofreading services ca professional masters essay writing site for masters silass secret stash help with professional cheap essay on hacking top university descriptive essay help esl article editor websites gb the ethics of living jim crow sparknotes popular dissertation proposal editor service for mba term paper writers sites usa professional critical essay editing service for college esl paper editor site gb the importance of religion definition essay ghostwriting sites usa pay to get professional critical analysis essay on brexit top reflective essay ghostwriter service for college popular dissertation methodology ghostwriter service au custom scholarship essay proofreading for hire uk popular cv proofreading website for university custom report ghostwriters services gb custom mba masters essay sample write economics annotated bibliography top article editing sites gb top scholarship essay editor websites for masters best cv editor for hire for phd cheap reflective essay ghostwriter website usa professional personal statement ghostwriter websites for university pay for women and gender studies dissertation proposal custom cover letter ghostwriter services for mba pay to get phd essay on hillary biography editor service online pay to write resume popular cv proofreading services us custom college dissertation proposal cheap masters essay ghostwriters sites gb shakespeare the lost years professional critical thinking writing service gb academic essay on education pay to get health book review popular problem solving editing services for masters help me write shakespeare studies resume top analysis essay writing service professional critical essay ghostwriting website for college top content writers for hire usa esl creative writing writing site ca cheap dissertation results writing site for mba cheap phd critical essay topic best masters cv dred scott oyez research proposal writers services online esl persuasive essay ghostwriting service us research proposal ghostwriter for hire ca cheap mba essay writing site us professional article review ghostwriting service for school professional proofreading service online pay to write anthropology course work custom phd essay ghostwriters services ca custom annotated bibliography ghostwriters sites us custom homework ghostwriter websites ca esl college admission paper examples home work writers services uk type my esl critical essay on hacking popular school book review examples popular masters thesis statement example esl phd essay ghostwriting sites for phd pay for top expository essay on hillary clinton top homework ghostwriters website for mba cheap dissertation abstract proofreading website for college cheap personal essay writer service for university top research proposal ghostwriter services au popular research paper writers websites usa pay for history research proposal pay for my best rhetorical analysis essay on hillary clinton esl best essay ghostwriters websites cheap presentation proofreading for hire us professional blog post writer websites us pay to do best cheap essay on usa cheap course work writing sites online write my geometry thesis pay for cheap homework online custom cheap essay ghostwriting for hire online esl argumentative essay writing service for mba custom cover letter writer sites gb esl admission paper ghostwriting websites for college esl dissertation ghostwriting service us esl dissertation results writer website for phd professional argumentative essay writers sites for masters top home work writers websites for school top literature review ghostwriter sites usa professional creative writing writer website for college order school essay on brexit custom biography ghostwriters site usa best critical analysis essay writing services uk write logic article review help writing journalism dissertation chapter dissertation methodology ghostwriting for hire help me write literature article custom school literature review example type my family and consumer science thesis statement cheap dissertation introduction ghostwriting website uk custom masters thesis proposal samples abortion persuasive essay professional problem solving editing sites ca professional analysis essay ghostwriters service ca custom admission essay ghostwriter for hire ca custom creative writing writer website for university best cover letter ghostwriter service us popular persuasive essay ghostwriter site for masters best article review proofreading websites online cheap bibliography writers services us professional dissertation chapter ghostwriters sites ca cheap expository essay ghostwriter service online top best essay editor sites for masters professional college personal essay sample esl article review writer websites au professional scholarship essay writing services for school best bibliography writer for hire for school write my best personal essay dissertation abstract ghostwriter sites us persuasive editing for hire usa cheap argumentative essay writing website cover letter editing sites uk pay to get cheap masters essay on brexit cheap university essay on hacking cheap masters essay editor site for phd trifles glaspell summary popular admission essay writers service usa write my top definition essay on civil war custom blog post proofreading for hire for university esl descriptive essay writing service gb esl academic essay editing services usa psychology essay writers site popular definition essay ghostwriters services usa professional descriptive essay writers for hire uk help writing education research proposal pay for chemistry biography esl masters essay writers site for phd top admission essay proofreading for hire ca help me write speech homework help with top thesis online professional problem solving ghostwriters for hire for phd esl cheap essay ghostwriter site gb best resume editor services do my popular cheap essay on usa top research paper ghostwriting website us order political science curriculum vitae popular course work proofreading site us pay to write cheap essay on pokemon go top masters papers sample best mba best essay advice esl critical thinking writing for hire uk america land of opportunity essay esl content writer services for university help with rhetorical analysis essay on hacking type my shakespeare studies curriculum vitae professional term paper ghostwriters site gb professional content editor websites online popular annotated bibliography proofreading site online custom phd essay ghostwriting service au professional mba cheap essay advice best phd essay ghostwriting services us top critical essay proofreading websites online sell essays help writing ecology term paper professional thesis proposal editing for hire for phd rhetorical analysis ghostwriters website usa esl custom essay proofreading services for masters custom dissertation conclusion ghostwriting websites usa cheap presentation ghostwriting websites usa top reflective essay editor website online professional dissertation methodology ghostwriters site for school custom book review ghostwriting service usa do my argumentative essay online dissertation methodology writer website online custom home work writing websites uk popular application letter ghostwriters site for university best masters blog post example esl article review ghostwriters site online top resume ghostwriters service cheap descriptive essay editing website online help with my descriptive essay on hillary popular dissertation abstract ghostwriters services usa best research proposal ghostwriting service au esl persuasive essay editing service professional custom essay editor for hire custom admission paper writing website au write me cheap dissertation top book review editor for hire top homework writer website professional critical essay writers websites uk esl dissertation results ghostwriting sites ca best persuasive essay proofreading services gb popular movie review ghostwriter services gb cheap dissertation methodology writer website for phd popular dissertation methodology ghostwriter websites for mba best dissertation methodology writers service au cheap curriculum vitae editor website gb esl business plan ghostwriting service for phd top blog ghostwriter websites gb cheap content writing for hire for college best paper editor service ca write best case study online popular rhetorical analysis essay writers websites for phd professional argumentative essay editor service for phd popular creative writing editor websites for mba best paper ghostwriters website online custom letter writing site for phd cheap university essay proofreading websites ca top definition essay proofreading website au pay to write best dissertation custom homework ghostwriting service usa buy popular best essay on pokemon go professional book review ghostwriters services for university custom report writer websites for masters esl creative essay ghostwriter website for mba popular expository essay editing site cheap school annotated bibliography essay about myself example popular descriptive essay ghostwriter site online popular argumentative essay proofreading site for masters esl dissertation hypothesis editing sites for mba pay to do economics assignment pay for my world affairs assignment best dissertation chapter writer services for mba esl argumentative essay proofreading sites for college best term paper ghostwriters websites gb type my professional creative essay on hillary professional curriculum vitae editor sites for university esl college dissertation hypothesis sample cheap descriptive essay writing for hire au pay for my medicine paper esl dissertation methodology editing website ca popular dissertation methodology editor websites business plan writers sites us best dissertation chapter ghostwriters service for phd professional persuasive essay writing for hire best term paper proofreading website au professional phd essay help popular best essay ghostwriting service us write my statistics application letter custom creative essay editor sites au esl biography ghostwriter services uk professional application letter editing for hire for university cheap homework ghostwriting service help writing logic letter popular article review writers service for school argumentative writer website medicine essay ghostwriting for hire top problem solving editor for hire for school cheap school essay writing websites ca top school content topic popular definition essay proofreading websites for college definition essay writers websites gb pay to write best case study type my science personal statement help writing geometry dissertation results best best essay writer services esl dissertation introduction editing websites for mba best rhetorical analysis essay proofreading website ca best dissertation conclusion editing sites au popular best essay writing sites usa do my cheap rhetorical analysis essay esl biography ghostwriter for hire for mba buy math cv academic essay for university esl best essay ghostwriting websites online popular critical essay editor websites usa custom critical analysis essay ghostwriters site uk custom dissertation chapter writing services gb best course work ghostwriter website for mba thesis ghostwriting website us best essay writers websites for phd popular mba creative essay help professional critical analysis essay writers for hire for masters best dissertation conclusion writing service usa top bibliography writer sites professional analysis essay editing sites online custom personal statement ghostwriters services usa school editing site usa do my investments blog esl definition essay ghostwriting site for school cheap dissertation methodology writer site for college annotated bibliography writing services us popular critical essay editor websites for phd pay to do custom speech the veldt theme esl cv editor websites online custom dissertation results ghostwriters for hire top blog post ghostwriter website for phd pay to get statistics dissertation hypothesis those winter sundays poem analysis esl biography ghostwriting websites usa order personal essay on brexit top college article review advice type my argumentative essay on pokemon go cheap school essay ghostwriting sites for college geometry proofreading services top descriptive essay editor services uk esl university dissertation ideas custom scholarship essay proofreading website for phd professional dissertation results editor site for university top college business plan help cheap article writing website for school popular university article review samples esl mba report examples best editor website for masters pay to write business paper cheap admission essay ghostwriters sites for mba top reflective essay ghostwriting website for masters professional descriptive essay editor site for masters best curriculum vitae writing service top problem solving writers website au cheap content ghostwriters website online best creative essay editor website for phd professional ghostwriter service uk top mba dissertation hypothesis sample popular papers proofreading service for school lady macbeth ambition type my statistics thesis esl speech writers website au popular course work editor websites ca professional best essay writer site au pay for my best dissertation abstract pay for my economics assignment