biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 | biểu thuế xnk năm 2017 mới nhất của bộ tài chính » sách pháp luật » sách luật bảo hiểm y tế năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
 • sách luật bảo hiểm y tế năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

 • sách luật bảo hiểm y tế năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
   • Xuất bản: năm 2015
   • Nhà xuất bản: nhà xuất bản lao động
    Giá bán: 350,000 đồng (Chỉ còn 1 Ngày)
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  sách luật bảo hiểm y tế năm 2015

  luật bảo hiểm xã hội mới nhất

  Quốc hội cũng đã thông qua Luật số 46/2014/QH13 ngày 13-06-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

  cuốn sách sách luật bảo hiểm y tế năm 2015  cập nhật các văn bản hướng dẫn mới nhất nhưnhư: NĐ 105/2014/NĐ-CP ngày 15-11-2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, QĐ 1018/QĐ-BHXH ngày 10-10-2014 Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

  sách luật bảo hiểm y tế năm 2015

  luật bảo hiểm y tế

  nhằm góp phần phổ biến tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , NXB Lao Động cho biên soạn và phát hành cuốn sách: “LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI – LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ (SỬA ĐỔI) VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, CHẾ ĐỘ CHI TRẢ BẢO HIỂM MỚI NHẤT”.

  Nội dung cuốn sách luật bảo hiểm y tế năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

  Phần thứ nhất. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

  Phần thứ hai. Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 46/2014/QH13 ngày 13-06-2014

  Phần thứ ba. Quy định về quản lý thu chi, quản lý tài chính của Bảo hiểm xã hội

  Phần thứ tư. Quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục chi trả bảo hiểm xã hội – danh mục bệnh nghề nghiệp

  Phần thứ năm. Chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức

  Phần thứ sáu. Giám sát, kiểm tra, xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách sách luật bảo hiểm y tế năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất!

  Trích đoạn

  Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế
  1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:
  a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;
  b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;
  c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;
  d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;
  đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.
  2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.
  3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:
  a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
  b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
  c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
  4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.
  5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.
  6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.
  7. Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.”
  16. Bãi bỏ khoản 10 và khoản 12 Điều 23; sửa đổi, bổ sung khoản 7 và khoản 9 Điều 23 như sau:
  “7. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi.”
  “9. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.”
  17. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:
  “Điều 24. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là cơ sở y tế theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh có ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế.”
  18. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 25 như sau:
  “a) Đối tượng phục vụ và yêu cầu về phạm vi cung ứng dịch vụ; dự kiến số lượng thẻ và cơ cấu nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.”
  “4. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.”
  19. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 30 như sau:
  “a) Thanh toán theo định suất là thanh toán theo mức phí được xác định trước theo phạm vi dịch vụ cho một đầu thẻ đăng ký tại cơ sở cung ứng dịch vụ y tế trong một khoảng thời gian nhất định;”
  20. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 5 Điều 31 như sau:
  “2. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:
  a) Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;
  b) Khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại Điều 28 của Luật này;
  c) Trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.”
  “5. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.”
  21. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 như sau:
  “Điều 32. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
  1. Việc tạm ứng kinh phí của tổ chức bảo hiểm y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện hằng quý như sau:
  a) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán quý trước của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức bảo hiểm y tế tạm ứng một lần bằng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo báo cáo quyết toán quý trước của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
  b) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lần đầu ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, được tạm ứng 80% nguồn kinh phí được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thông báo đầu kỳ của tổ chức bảo hiểm y tế; trường hợp không có đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, căn cứ số chi khám bệnh, chữa bệnh sau một tháng thực hiện hợp đồng, tổ chức bảo hiểm y tế dự kiến và tạm ứng 80% kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong quý;
  c) Trường hợp kinh phí tạm ứng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh vượt quá số kinh phí được sử dụng trong quý, tổ chức bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để bổ sung kinh phí.
  2. Việc thanh toán, quyết toán giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tổ chức bảo hiểm y tế được thực hiện như sau:
  a) Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi tháng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm gửi bản tổng hợp đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của tháng trước cho tổ chức bảo hiểm y tế; trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi quý, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm gửi báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của quý trước cho tổ chức bảo hiểm y tế;
  b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán quý trước của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức bảo hiểm y tế có trách nhiệm thông báo kết quả giám định và số quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
  c) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thông báo số quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổ chức bảo hiểm y tế phải hoàn thành việc thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
  d) Việc thẩm định quyết toán năm đối với quỹ bảo hiểm y tế và thanh toán số kinh phí chưa sử dụng hết (nếu có) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải được thực hiện trước ngày 01 tháng 10 năm sau.
  3. Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của người tham gia bảo hiểm y tế khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này, tổ chức bảo hiểm y tế phải thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp cho các đối tượng này.”
  22. Sửa đổi, bổ sung khoản 1; bổ sung khoản 3 Điều 34 như sau:
  “1. Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch và có sự phân cấp quản lý trong hệ thống tổ chức bảo hiểm y tế.
  Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm quản lý quỹ bảo hiểm y tế và tư vấn chính sách bảo hiểm y tế.”
  “3. Hằng năm, Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.”
  23. Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau:
  “Điều 35. Phân bổ và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
  1. Quỹ bảo hiểm y tế được phân bổ và sử dụng như sau:
  a) 90% số tiền đóng bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh;
  b) 10% số tiền đóng bảo hiểm y tế dành cho quỹ dự phòng, chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế, trong đó dành tối thiểu 5% số tiền đóng bảo hiểm y tế cho quỹ dự phòng.
  2. Số tiền tạm thời nhàn rỗi của quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng để đầu tư theo các hình thức quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hình thức và cơ cấu đầu tư của quỹ bảo hiểm y tế trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  3. Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số thu bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn số chi khám bệnh, chữa bệnh trong năm, sau khi được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định quyết toán thì phần kinh phí chưa sử dụng hết được phân bổ theo lộ trình như sau:
  a) Từ ngày Luật này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì 80% chuyển về quỹ dự phòng, 20% chuyển về địa phương để sử dụng theo thứ tự ưu tiên sau đây:
  Hỗ trợ quỹ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; mua trang thiết bị y tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ y tế; mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện.
  Trong thời hạn 1 tháng, kể từ ngày Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định quyết toán, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải chuyển 20% phần kinh phí chưa sử dụng hết về cho địa phương.
  Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định quyết toán, phần kinh phí chưa sử dụng hết được chuyển về quỹ dự phòng;
  b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán toàn bộ vào quỹ dự phòng để điều tiết chung.
  4. Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số thu bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh nhỏ hơn số chi khám bệnh, chữa bệnh trong năm, sau khi thẩm định quyết toán, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm bổ sung toàn bộ phần kinh phí chênh lệch này từ nguồn quỹ dự phòng.
  5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.”
  24. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 36 như sau:
  “2. Được đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại đại lý bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước; được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này.”
  25. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 10 Điều 41 như sau:
  “2. Tổ chức để đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thuận lợi tại đại lý bảo hiểm y tế. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, nơi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo đảm nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế. Rà soát, tổng hợp, xác nhận danh sách tham gia bảo hiểm y tế để tránh cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này, trừ các đối tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý.”
  “10. Lưu trữ hồ sơ, số liệu về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; xác định thời gian tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế.”
  26. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 7 và khoản 8 Điều 43 như sau:
  “2. Cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế theo yêu cầu của tổ chức bảo hiểm y tế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đối với hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế.”
  “7. Lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của bảng kê này.
  8. Cung cấp bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế khi có yêu cầu.”
  27. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 45 như sau:
  “3. Tham gia giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, đôn đốc người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và tham gia giải quyết các trường hợp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế.”
  28. Sửa đổi, bổ sung Điều 49 như sau:
  “Điều 49. Xử lý vi phạm
  1. Người có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo hiểm y tế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
  2. Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo hiểm y tế thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
  3. Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý như sau:
  a) Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ bảo hiểm y tế;
  b) Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế.”
  Điều 2.
  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
  2. Chính phủ quy định chi tiết những điều, khoản được giao trong Luật.
  Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2014.

  Từ khóa tìm kiếm trên google:

  • luật bảo hiểm y tế 2015
  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  help with popular college essay on hillary clinton best biography writers services au custom dissertation hypothesis ghostwriter for hire ca custom persuasive essay writer website for college difference between anaerobic and aerobic exercise admission ghostwriter for hire gb top research proposal editor services uk cheap critical essay proofreading websites online popular course work proofreading site for college pay to do best course work esl critical analysis essay ghostwriters sites for masters cheap bibliography ghostwriter site for college order custom custom essay on donald trump professional article review editor websites for university popular essay writers site online pay for physics dissertation introduction cheap admission paper ghostwriter for hire au prayer in public schools facts help me write top dissertation introduction online academic essay ghostwriter website uk esl analysis essay ghostwriter websites for school popular home work ghostwriter websites for university best cv editing service for university professional course work writing websites for university statistics essay ghostwriter site top cover letter writers site usa popular article writer for hire for university best article writers site usa expository essay on geometry persuasive essay ghostwriter websites uk dissertation methodology ghostwriting websites gb cheap ghostwriting for hire for masters best assignment writer for hire usa order world affairs content cheap course work writing sites for university custom editing website for phd best case study ghostwriting service for university custom custom essay writing for hire ca pay for my speech dissertation conclusion critical analysis editing site write me top argumentative essay on donald trump top descriptive essay editing service online critical analysis essay editing site ca top analysis essay proofreading website online help me write tourism biography custom paper writing sites ca help me write technology term paper popular cover letter proofreading service for mba top best essay ghostwriters service for phd help me write science argumentative essay esl thesis ghostwriter for hire for mba popular school essay editor for hire ca cheap content editing services gb custom dissertation abstract ghostwriters website online top mba essay ghostwriter for hire gb top essay proofreading service esl article writing site ca custom curriculum vitae ghostwriting for hire ca popular home work editor sites for college popular papers proofreading website ca top annotated bibliography ghostwriting websites us professional dissertation abstract writer sites online popular personal essay editor sites for mba popular college creative writing topic esl college essay writers websites online pay for top reflective essay on lincoln write literature dissertation methodology professional application letter writers website for school best personal essay ghostwriting services ca best case study ghostwriter websites for school best thesis ghostwriting sites ca best dissertation hypothesis writers service for phd esl academic essay writing for hire for school cheap college dissertation abstract pay to write top admission essay on presidential elections help with remedial math essay college essay writing sites uk cheap dissertation conclusion writing sites for college cheap assignment ghostwriters website au custom creative essay writer service best case study editing service for masters world affairs essay editor sites profit motive definition popular annotated bibliography writers websites for phd esl homework writers for hire help me write popular university essay on hillary clinton popular expository essay writing website for college popular personal essay ghostwriters site for phd professional creative essay proofreading websites for college do my cheap creative essay on hacking top university homework topics professional expository essay ghostwriting sites us professional letter writer websites for phd popular business plan writer sites online popular mba masters essay topics best dissertation methodology writers service gb critical analysis writing site ca best dissertation results proofreading site for college write me top critical analysis essay on hacking best blog writing site professional admission essay writers sites popular dissertation introduction ghostwriter sites for mba custom college presentation sample thesis ghostwriters sites usa professional analysis essay ghostwriter website uk professional article writer service for masters custom dissertation hypothesis ghostwriter websites au pay for my philosophy bibliography esl dissertation proofreading service for school best analysis essay ghostwriters service online professional case study editing websites for school cheap book review ghostwriting for hire for masters esl dissertation hypothesis editor sites for school cheap homework writer for hire for masters professional literature review editor service for school esl admission essay ghostwriters services uk top university essay writer services for masters professional dissertation proposal ghostwriting service for phd analysis editor services online professional essay proofreading for hire for college cheap thesis statement ghostwriters websites for school popular masters reflective essay examples professional term paper ghostwriters site uk custom cheap essay writers service for university custom best essay ghostwriters services for school custom blog writing websites usa esl letter ghostwriters website for university custom argumentative essay writing service online essay topics for hamlet write my custom masters essay on usa cheap case study editor for hire for masters custom critical essay writing website for school popular school presentation samples custom problem solving ghostwriter websites us order cheap academic essay on donald trump write me finance dissertation conclusion top research paper proofreading sites for phd professional critical thinking writers services ca esl content writers website gb esl definition essay ghostwriter websites us best content ghostwriting services uk help writing best descriptive essay on founding fathers do my cheap dissertation abstract online custom writers for hire uk best critical analysis essay ghostwriter website online custom academic essay writer site for phd esl resume editor for hire for mba professional critical thinking writer websites gb top creative writing ghostwriters site uk help writing leadership papers best persuasive essay proofreading websites for college best university homework topic pay to write social studies critical thinking cheap article review editing sites us top personal essay editing site for masters top creative writing writers service for college custom mba personal essay example buy anthropology annotated bibliography persuasive articles on school uniforms pay to write classic english literature curriculum vitae type my criminal law dissertation proposal professional college essay writing site uk popular case study writer website au write professional college essay on pokemon go esl creative essay editing sites usa help with popular college essay on lincoln popular persuasive essay ghostwriter for hire us best research proposal editor for hire online buy professional critical essay on usa esl dissertation conclusion ghostwriter site for college esl movie review writing services us top article ghostwriters services for college cheap article review writers site for masters critical essay ghostwriters sites uk help with my communication biography top biography ghostwriting website for university top essay writers sites for college popular course work ghostwriter services for university public health essays custom article review writing site online top article ghostwriters service for college cheap paper ghostwriters site gb cheap literature review writer website for university professional paper proofreading services for school cheap essays ghostwriter service for masters top dissertation results ghostwriters site for phd popular movie review writers services ca by the great horn spoon praiseworthy custom descriptive essay writer for hire usa professional presentation ghostwriters websites for school reflective ghostwriters services uk botany essay writers services top critical thinking ghostwriters site usa english as second language ghostwriters for hire best argumentative essay ghostwriters site uk esl mba admission paper example benefits of a college degree essay best literature review writers service for university custom thesis proposal writing sites ca do my composition speech esl ghostwriter sites online popular dissertation results writers service uk catcher in the rye analysis essay cheap biography ghostwriters service us top cheap essay editor sites for masters virtue ethics examples pay to write professional school essay on brexit pay for geography dissertation methodology popular creative writing ghostwriting site popular paper writer websites for college best course work proofreading websites usa popular college essay ghostwriting for hire gb analysis essay editing site usa personal essay ghostwriting sites top phd article review assistance top college dissertation conclusion topic esl application letter editing website gb esl biography writers websites for mba buy professional persuasive essay on civil war esl dissertation results editing services pay for women and gender studies admission paper professional assignment proofreading websites pay to do shakespeare studies essays top article ghostwriting sites uk american connector company case top dissertation introduction writing services for school cheap college essay writing sites au top dissertation introduction writers websites for university popular argumentative essay ghostwriting services for school esl bibliography ghostwriting sites cheap creative writing writers service ca esl letter proofreading sites ca best report writing services type my art & architecture thesis statement help writing business plan online school writing websites us cheap presentation writers website for school cheap school dissertation topic pay to do dissertation introduction online popular article writers website gb write culture resume analysis essay ghostwriters service au best masters essay editor services ca popular university argumentative essay examples professional dissertation proposal proofreading websites for school esl writer services online pay to do film studies literature review criminal law writers services professional dissertation chapter editor site for university to autumn analysis best college essay writer service online nuclear weapons essay professional dissertation results proofreading services ca esl critical analysis essay editing service uk top dissertation editor services ca best dissertation proposal writers sites for masters esl course work ghostwriters services macbeth third murderer popular book review proofreading sites usa esl custom essay writers website au cheap mba masters essay samples custom thesis proposal editing for hire for college help writing environmental studies dissertation results calculus essay editor site cheap critical analysis essay editor for hire us assignment writer service uk pay to get esl critical essay on pokemon go custom critical analysis essay ghostwriting websites usa esl case study editing website usa esl assignment editing services for mba professional college essay editor site for university professional assignment writing for hire online write me custom dissertation methodology help with my top critical essay on founding fathers cheap papers writing website ca professional biography writer website for school best essay on psychology help me write popular essay online custom papers editor service au professional content proofreading for hire gb popular admission paper writers websites ca professional school thesis assistance top letter editor services for school popular university thesis statement help the victory anne stevenson cheap case study ghostwriting websites usa custom dissertation chapter ghostwriting for hire for university best cover letter writers sites gb cheap cover letter writer website us top rhetorical analysis essay ghostwriting service gb write my popular resume custom definition essay writers site for university top ghostwriting services uk professional dissertation editing service for masters esl personal essay editing websites gb help me write popular persuasive essay on presidential elections write my professional best essay on brexit custom essays proofreading services for university best mba essay ghostwriter site au cheap masters essay ghostwriting website gb professional masters essay ghostwriter services for masters definition essay on drama top term paper ghostwriters service online pay for my anthropology research proposal creative essay ghostwriting websites usa leadership essay ghostwriter for hire help with my medicine admission essay popular annotated bibliography ghostwriters websites online esl problem solving proofreading site custom admission paper proofreading service for university best article proofreading websites for mba professional content editing service for masters write professional phd essay on founding fathers persuasive essay on bullying professional assignment ghostwriter service online scholarship proofreading website ca best bibliography writers for hire definition of political institution cheap admission essay writer sites gb best course work proofreading services for phd best expository essay ghostwriting service for school professional cover letter ghostwriters sites for university order education admission essay annotated bibliography editor site online professional creative essay writers service gb pay for professional school essay on donald trump best papers ghostwriting site for school top descriptive essay writing for hire for university school proofreading sites us top thesis statement ghostwriter websites essay on beowulf professional resume ghostwriters website online do my political science essays personal writers site au top research proposal editor sites au beowulf fights the dragon esl curriculum vitae ghostwriter services au esl descriptive essay ghostwriting websites ca popular research proposal writing websites for phd professional dissertation hypothesis writer sites uk esl masters essay ghostwriters service for mba best paper proofreading services for college write remedial math presentation popular content editing website uk popular university masters essay help esl school essay writers service for college popular home work editing service for masters top case study editing service ca esl analysis essay editor service ca homework editing sites ca esl critical analysis essay writer sites uk professional content writers for hire for phd esl essays ghostwriters sites for mba custom analysis essay ghostwriting for hire for college pay to do best personal essay on pokemon go professional resume ghostwriting for hire us popular dissertation results writing service cheap essays writing services us literature essay writing service pay for human resource management research paper trifles play summary top personal essay writers sites uk top cover letter ghostwriting website for college cheap thesis proposal ghostwriters service for mba help writing economics article review professional business plan editing services uk dissertation results writer site uk professional personal statement writing website online help with my remedial math thesis proposal critical thinking ghostwriters sites ca professional business plan ghostwriter websites for phd personal essay on psychology its a womans world custom papers editor service uk top home work editing services ca cheap expository essay ghostwriting service for mba cheap term paper ghostwriter websites for university numbers for baseball positions professional university essay editor service for masters most influential person essay cheap papers writer for hire custom cheap essay proofreading sites for school best case study writing websites gb best content ghostwriting for hire for school hester prynne characteristics esl rhetorical analysis essay editing services for school best business plan editing service for phd custom assignment proofreading services for mba popular book review writers site custom term paper ghostwriter service gb professional dissertation hypothesis ghostwriter websites au essays writer site online movie review writer service au pay for ancient civilizations thesis proposal cheap thesis statement writer site gb professional blog post proofreading service online custom research paper writer site uk best dissertation abstract ghostwriters website online top course work ghostwriters site uk custom mba dissertation introduction ideas esl critical thinking ghostwriters website for mba cheap school essay editor services us top blog writer site for mba esl book review ghostwriting websites for phd popular application letter editing services for phd write argumentative essay on founding fathers write me management dissertation proposal custom school academic essay sample best persuasive essay editing site ca popular blog post editor service for masters top argumentative essay proofreading service online esl movie review writer website au help me write physics case study best creative essay writers site for masters custom creative writing ghostwriters sites usa sociology essay writer websites help with family and consumer science thesis statement top rhetorical analysis essay writer websites for university college narrative essay example best speech writing website uk quotes of john proctor teenage wasteland analysis cheap annotated bibliography writers sites for masters help me write popular analysis essay on presidential elections esl content writing for hire au scholarship essay writer services au esl school article review examples persuasive editing services uk write me best argumentative essay on usa custom cv ghostwriting websites for university cheap college essay proofreading sites pay for top descriptive essay on hacking persuasive essay ghostwriters website usa pay for professional creative essay on usa sociology essay ghostwriting service professional critical analysis essay editing website online first ming emperor professional letter ghostwriting for hire online gilgamesh flood vs genesis flood essays top biography ghostwriter site for college best problem solving editing website for university professional biography editor website gb homework writers site professional critical essay editing site uk esl case study editor websites usa do my u.s. history and government dissertation abstract custom course work editing for hire au professional best essay writing site for school custom descriptive essay writers website usa logic essay ghostwriter for hire thesis statement for the tell tale heart cheap critical essay editor website gb professional application letter writing for hire usa popular thesis proposal writer services au help with accounting problem solving professional academic essay writing for hire gb top admission paper writer services for college college ghostwriting service ca ralph ellison flying home cheap essay writing sites au masters writer services gb video games like gta do my top college essay on lincoln best letter writer site au top blog post editing sites for college cheap content ghostwriter website cheap personal essay ghostwriter site gb esl blog ghostwriting website online esl mba argumentative essay ideas custom mba essay writer website gb custom critical thinking writer sites for school drug free essays top argumentative essay writing service best thesis statement writer services ca top mba essay proofreading sites us expository essay editing for hire best personal essay ghostwriting services usa popular literature review proofreading website for masters professional dissertation methodology ghostwriting websites ca best book review editing sites online shakespeare prince hal esl blog post editor service for mba help writing zoology resume esl problem solving ghostwriters for hire for school cheap case study writers site for masters popular letter ghostwriters for hire best phd essay editor site for university cheap speech ghostwriter services uk professional blog writers sites for school cheap assignment writers sites us popular university cheap essay ideas power in lord of the flies professional dissertation results ghostwriter service custom blog ghostwriters sites online help writing creative essay on hacking persuasive speeches against abortion popular dissertation methodology writers website au esl literature review proofreading for hire gb cheap literature review editing services for mba best definition essay writing websites for school