• sách luật bảo hiểm xã hội năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

 • sách luật bảo hiểm xã hội năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
   • Số trang: 430
   • Xuất bản: năm 2015
   • Nhà xuất bản: nhà xuất bản lao đông
   • Tác giả: Thùy Linh Việt Trinh
    Giá bán: 350,000 đồng (Chỉ còn 1 Ngày)
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  sách luật bảo hiểm xã hội năm 2015

  và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

  ( Luật bảo hiểm xã hội số  58/2014/QH13 ngày 20-11-2014)

  >> sách biểu thuế xuất nhập khẩu

  Ngày 20-11-2014, tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13. So với Luật bảo hiểm xã hội cũ, Luật mới quy định theo hướng mở rộng hơn đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cũng như nâng cao chất lượng chính sách bảo hiểm xã hội, tiếp tục tạo cơ hội mạnh mẽ hơn cho nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức được tiếp cận chính sách, bảo đảm an sinh cho mình và xã hội; hoàn thiện nguyên tắc đóng – hưởng bảo hiểm xã hội, mang ý nghĩa đoàn kết chia sẻ trong cộng đồng, là sự bảo đảm thay thế cho người lao động nhằm giải quyết những rủi ro trong cuộc sống khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm cũng như khi đến tuổi già không còn khả năng lao động. Trước đó, tháng 6/2014, Quốc hội cũng đã thông qua Luật số 46/2014/QH13 ngày 13-06-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

  sách luật bảo hiểm xã hội năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

  sách luật bảo hiểm xã hội năm 2015 mới nhất

  Thời gian qua, Chính phủ, các Bộ ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã ban hành nhiều thông tư, nghị định có liên quan đến vấn đề bảo hiểm như: NĐ 105/2014/NĐ-CP ngày 15-11-2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, QĐ 1018/QĐ-BHXH ngày 10-10-2014 Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

  Để  các  cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có được các tài liệu nói trên, NXB Lao Động cho biên soạn & phát hành cuốn sách: “LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI  – LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ (SỬA ĐỔI) VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, CHẾ ĐỘ CHI TRẢ BẢO HIỂM MỚI NHẤT”.

  Nội dung cuốn sách luật bảo hiểm xã hội năm 2015 bao gồm những phần chính sau:

  Phần thứ nhất. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

  Phần thứ hai. Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung

  Phần thứ ba. Quy định về quản lý thu chi, quản lý tài chính của Bảo hiểm xã hội

  Phần thứ tư. Quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục chi trả bảo hiểm xã hội – danh mục bệnh nghề nghiệp

  Phần thứ năm. Chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức

  Phần thứ sáu. Giám sát, kiểm tra, xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách luật bảo hiểm xã hội năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

  QUỐC HỘI
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Luật số: 58/2014/QH13

  Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

   

  LUẬT

  BẢO HIỂM XÃ HỘI

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm xã hội.

  Chương I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

  a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

  b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

  c) Cán bộ, công chức, viên chức;

  d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

  đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

  e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

  g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

  h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

  i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

  2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

  3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

  4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

  5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.

  Các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này sau đây gọi chung là người lao động.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

  2. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

  3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

  4. Quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ tài chính độc lập với ngân sách nhà nước, được hình thành từ đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và có sự hỗ trợ của Nhà nước.

  5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

  6. Thân nhân là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

  7. Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

  Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

  1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

  a) Ốm đau;

  b) Thai sản;

  c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  d) Hưu trí;

  đ) Tử tuất.

  2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

  a) Hưu trí;

  b) Tử tuất.

  3. Bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định.

  Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội

  1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.

  2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

  3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

  4. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

  5. Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

  Điều 6. Chính sách của Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội

  1. Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội.

  2. Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  3. Bảo hộ quỹ bảo hiểm xã hội và có biện pháp bảo toàn, tăng trưởng quỹ.

  4. Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

  5. Ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội.

  Điều 7. Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

  1. Ban hành, tổ chức thực hiện văn bản pháp luật, chiến lược, chính sách bảo hiểm xã hội.

  2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  3. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội.

  4. Tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm xã hội; đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực làm công tác bảo hiểm xã hội.

  5. Quản lý về thu, chi, bảo toàn, phát triển và cân đối quỹ bảo hiểm xã hội.

  6. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  7. Hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội.

  Còn tiếp>>>>

  sách luật bảo hiểm xã hội năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất có giá bán: 335.000 đồng/cuốn

  Từ khóa tìm kiếm trên google:

  • luật bảo hiểm xã hội 2015
  • luật bảo hiểm xã hội năm 2015
  • luật bhxh mới nhất 2015
  • luat BHXH 2015
  • luat bao hiem xa hoi moi nhat nam 2015
  • bảo hiểm xã hội năm 2015
  • luật bảo hiểm xã hội mới nhất
  • luật bảo hiểm năm 2015
  • Luat BHXH Moi Nhat
  • Luat BHXH Moi Nhat 2014
  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  popular blog post writing sites uk professional descriptive essay writer for hire for university cheap article review editor for hire us popular home work ghostwriters website for college write me chemistry cover letter cheap assignment proofreading websites ca cultural experience essay best dissertation results ghostwriters website au best curriculum vitae writer sites for college criminal law essay ghostwriters website top analysis essay ghostwriters service uk greek mythology research paper best annotated bibliography writers websites gb best cheap essay writer site for mba top best essay ghostwriter sites for college top cheap essay writers service for phd esl article ghostwriters site gb best personal statement editing website for phd professional phd essay writers websites uk business plan ghostwriters service online esl cheap essay ghostwriters site for phd professional dissertation methodology ghostwriting sites gb english as second language essay editor for hire popular reflective essay ghostwriting for hire for mba custom persuasive essay writing site for university pay for cheap definition essay online critical analysis essay editing services online custom presentation writers websites gb type my marketing thesis esl university college essay sample type my finance home work esl academic essay proofreading sites ca professional homework editing services for school cheap dissertation abstract proofreading services for school masters essay writing websites gb popular personal statement writing websites for college best argumentative essay ghostwriters site usa help writing professional masters essay on usa top argumentative essay ghostwriter site usa how it feels to be colored me pdf popular dissertation conclusion editing site online professional home work ghostwriter sites au case study writers site write me education literature review order speech essay do my management dissertation chapter pay to do custom school essay popular business plan ghostwriter websites usa professional biography ghostwriting services for phd write my education course work cheap rhetorical analysis essay ghostwriters for hire esl descriptive essay ghostwriting services for masters popular critical essay editor website au custom article review editing for hire for phd report writer services usa help with my esl masters essay on hillary clinton esl dissertation introduction writing sites for phd help me write top university essay on trump popular college essay editor for hire au professional report ghostwriter websites au best custom essay writers site for mba best persuasive essay proofreading websites professional school home work advice help me write astronomy letter professional dissertation proposal writing for hire for university best academic essay writers site for school popular article ghostwriters website uk esl application letter proofreading sites us pay for my best academic essay on usa professional article writing for hire uk professional case study writers site ca expository writer service uk best research paper editor websites gb popular persuasive essay writing for hire au write custom expository essay on hillary professional masters thesis proposal example help with my education dissertation introduction analysis editing for hire au esl dissertation introduction writing site for college help with esl papers best letter writing service for university top mba essay writer website best letter ghostwriters websites for phd cheap dissertation conclusion ghostwriter site gb popular dissertation chapter writing services ca popular critical analysis essay writer services pay for music admission essay best critical analysis essay ghostwriters site top literature review writers site buy esl masters essay on usa esl descriptive essay writer for hire usa popular literature review editor sites for school esl scholarship essay editing services ca business editor website esl best essay writers website for college university editor services online custom school essay proofreading sites for university how democratic was andrew jackson dbq example pay to do cheap essay on trump professional rhetorical analysis essay proofreading site for school top dissertation chapter ghostwriters website ca custom content editor sites uk custom book review writing website top definition essay ghostwriter services for school top movie review writers service for university popular assignment ghostwriting website usa help writing math blog buy chemistry essays best persuasive essay ghostwriter for hire for phd cheap article review ghostwriters website uk custom dissertation introduction writers services gb custom analysis essay ghostwriters sites ca pay to write psychology dissertation write my poetry dissertation conclusion order custom assignment online pay to write literature term paper write me life science article review cheap dissertation introduction writer site for college top bibliography ghostwriter websites online popular home work editor sites for phd popular school essay ghostwriters service for college of mice and men word count esl thesis editor websites gb best masters dissertation abstract topics best best essay ghostwriter site uk custom custom essay editor for hire us best reflective essay writing services us best literature review ghostwriter sites for phd professional cover letter writers service usa cheap dissertation chapter proofreading website online best literature review proofreading sites for school top curriculum vitae proofreading services for phd cheap dissertation chapter ghostwriters services for college top curriculum vitae writer service for mba professional annotated bibliography ghostwriting sites online buy popular creative essay online help writing finance curriculum vitae top essay editor services for phd phd essay editor websites usa help writing english as second language article professional cv editor websites for phd popular dissertation results editor website usa esl custom essay ghostwriter service au top dissertation chapter writers website online professional term paper writers sites for university help me write popular critical analysis essay on pokemon go buy social studies dissertation chapter white only scholarships popular critical thinking proofreading for hire for college popular phd essay ghostwriting websites online custom analysis essay ghostwriters services for college professional assignment writer for hire ca simon death lord of the flies popular college essay writer service uk how to write an essay about your name write my cheap descriptive essay on lincoln professional research proposal ghostwriter sites online type my professional argumentative essay on founding fathers cheap phd essay writers site for phd custom school papers examples top rhetorical analysis essay writing service for mba best critical essay writing site for phd order economics blog pay for top cheap essay on brexit game of politics popular dissertation abstract writing sites au best literature review writer site us professional academic essay writing website why i want to be a physical therapist essay custom dissertation hypothesis editor services au violin and pitcher the relationship between reading and writing top annotated bibliography proofreading service for masters help with poetry blog post top report ghostwriters sites ca cheap creative essay ghostwriting for hire best movie review editor service ca write mathematics course work help me write world affairs dissertation abstract esl homework ghostwriters websites for college esl college essay editing service for university pay to write esl masters essay online lord of the flies thesis statement she is my hero professional college course work examples help with human resource management thesis esl university blog do my descriptive essay online popular rhetorical analysis essay ghostwriters services for mba top annotated bibliography ghostwriters site for phd pay for cheap reflective essay on hillary clinton top phd essay ghostwriter for hire professional biography ghostwriter for hire online popular biography ghostwriter websites for masters top admission paper writing websites for school dissertation methodology writers sites custom scholarship essay ghostwriter service gb popular essays writing site for mba best thesis proposal writers service ca pay to write best descriptive essay cheap masters dissertation hypothesis ideas best literature review ghostwriters for hire for masters esl masters paper topics pay for esl phd essay on civil war help writing top argumentative essay on hacking esl argumentative essay editing sites for school cheap critical essay editor website for school popular masters university essay examples custom article review ghostwriter website for college professional bibliography ghostwriting websites us best critical thinking proofreading services for phd young goodman brown conflict do my literature speech professional literature review writing sites us top phd term paper topic custom movie review ghostwriters website us expository essay proofreading services uk pay for my physics cover letter his last duchess best letter writer services gb sample for creative essay popular scholarship essay ghostwriting services uk custom research proposal proofreading sites us type my botany presentation esl admission paper ghostwriters website for mba custom bibliography editing websites for college professional annotated bibliography ghostwriting for hire us popular dissertation proposal ghostwriters for hire online top home work writers site for phd top course work writing website for school professional problem solving writers site for college professional term paper ghostwriter website custom term paper ghostwriters services usa cheap college personal statement examples nursing essay editing site pay for best admission essay on pokemon go best definition essay writing sites for school in cold blood themes professional literature review proofreading website us sonnys blues setting write my religious studies literature review best article review ghostwriting websites for mba write me leadership personal statement cheap letter ghostwriter service us cheap papers writing services for phd best dissertation introduction ghostwriters sites for phd custom cheap essay ghostwriting services for masters best scholarship essay editing website online write my thesis proposal write remedial math essays popular dissertation introduction ghostwriting websites for college cheap thesis proposal editing website uk esl research paper ghostwriting services online presentation ghostwriter for hire gb professional masters essay writers sites esl course work proofreading sites uk professional custom essay writing service us write me cheap essay on donald trump popular college essay ghostwriters website uk custom definition essay ghostwriters services for masters custom university personal essay example esl college cheap essay advice cheap annotated bibliography editing service us help writing literature dissertation results pay to write english as second language creative writing cheap custom essay writing website usa help writing cheap dissertation proposal popular movie review editing website for masters professional problem solving ghostwriting services popular bibliography ghostwriter service online top resume proofreading sites au research paper writers site popular speech editor for hire cheap content ghostwriter website for college popular rhetorical analysis essay editing websites for masters professional thesis statement writing site online popular mba term paper example custom dissertation methodology proofreading service au paper ghostwriting services gb professional creative essay writing website usa critical analysis proofreading for hire online tone of othello pay to get esl descriptive essay on hillary clinton popular term paper editor website usa pay to get ancient civilizations annotated bibliography professional book review ghostwriting website au help with custom reflective essay help with best definition essay online cheap home work writing website ca concussion research paper admission paper proofreading services uk cheap assignment writer website gb top report writer site for school custom article review editing service for school professional expository essay ghostwriters services online help with my popular analysis essay on pokemon go professional literature review ghostwriter website usa write top problem solving online custom critical thinking ghostwriters service for masters top phd essay writing sites au cheap application letter ghostwriters site uk pay to write government literature review buy psychology content custom persuasive essay writer for hire usa cheap report ghostwriting sites for mba cheap cv ghostwriting website gb esl persuasive essay writers service for masters esl dissertation hypothesis writers service uk best dissertation abstract proofreading service usa popular admission paper writers service us esl bibliography editing websites for university popular application letter ghostwriting service ca esl scholarship essay writers websites au popular cover letter proofreading site for masters esl masters essay writing website au professional personal statement writers site for college write me top rhetorical analysis essay on civil war best essays ghostwriter website esl presentation writer service usa order science essays popular course work editing sites ca esl resume editing service online pay for my geology paper esl masters essay ghostwriter service uk best scholarship essay ghostwriter sites us help with esl best essay on trump custom dissertation proofreading service professional dissertation abstract writer websites us cheap essays editing websites gb esl personal essay ghostwriters site online custom phd essay editor website au lucinda matlock analysis top university essay editor services gb professional content proofreading service gb top custom essay writing for hire for college custom dissertation abstract ghostwriting for hire au pay to get women and gender studies problem solving custom dissertation chapter writer website usa biology essay writers website masters essay writer services uk oranges by gary soto analysis best business plan writers site online esl cv proofreading for hire for phd cheap creative writing editor services uk cheap business plan writers sites for college custom blog post ghostwriters services paper writers site usa custom bibliography writing service usa esl personal statement editor website online cheap masters essay ghostwriters website gb true friendship definition write me family and consumer science movie review help me write esl definition essay on presidential elections best resume writer services for masters cheap problem solving writing website for school term paper writing for hire ca personal essay writing services usa cheap letter editor services gb top speech editing website for phd best academic essay writers service for school popular movie review ghostwriter site gb help with my trigonometry home work popular persuasive essay editor websites usa best application letter ghostwriters for hire for phd popular papers ghostwriters site us esl dissertation methodology writing for hire for masters write my phd essay custom reflective essay writer services for phd top research proposal writers site for university cheap homework editor services gb write professional application letter papers editing service ca esl article proofreading site for phd popular assignment ghostwriter sites popular university best essay advice professional reflective essay ghostwriters service us type my english assignment popular dissertation conclusion writers websites for university police brutality thesis top best essay editing sites uk cheap assignment writers website for college custom critical analysis essay writing sites for college best research paper writers service us perceptual errors pay for my definition essay on lincoln custom letter ghostwriter websites for phd help with custom report online custom phd essay ghostwriters for hire usa buy college essay on shakespeare esl content ghostwriter services online why is antigone the tragic hero top persuasive essay editor site ca cheap critical essay editing website uk cheap best essay editing website usa custom personal statement editor site for mba esl best essay writer for hire for school best papers ghostwriter site gb best descriptive essay writing website online help with my custom research paper online esl course work editing sites top dissertation abstract ghostwriters websites ca top college descriptive essay topic top school admission paper topics custom masters expository essay topics top letter writers for hire for mba popular thesis statement editor websites for college esl rhetorical analysis essay proofreading for hire us popular report proofreading site for college professional cover letter editing for hire for masters popular school essay ghostwriting service uk popular research proposal writing services au pay to do psychology business plan esl business plan writers site usa cheap creative writing editor service for masters best analysis essay ghostwriting for hire usa three weaknesses of the articles of confederation do my popular literature review online custom biography writer site online pay for esl scholarship essay on hillary clinton cheap descriptive essay editor websites for school write my psychology report professional phd essay editing service uk pay for top argumentative essay on shakespeare help writing geography bibliography cheap speech ghostwriting services gb pay for professional phd essay on hacking write my life science dissertation proposal top admission essay ghostwriting for hire for school popular persuasive essay proofreading service for college help writing classic english literature home work religion in the victorian era best personal essay writer for hire for phd pay to get professional phd essay on donald trump popular persuasive essay editor services scarlett letter themes hamlet and madness help with my medicine problem solving who is to blame in romeo and juliet esl scholarship essay ghostwriters sites uk popular persuasive essay writer sites gb best cheap essay writers for hire custom book review ghostwriting services usa help writing tourism problem solving order ancient civilizations paper cheap personal essay ghostwriting site for masters esl blog ghostwriter websites for mba professional blog post editor site gb cheap definition essay proofreading services for phd top presentation ghostwriting site for university order ecology article review top school essay proofreading services usa annotated bibliography writer service esl creative essay editor site for mba professional phd critical essay help professional personal statement writers website for masters esl custom essay writers website ca custom homework writing websites for school help with my technology movie review popular problem solving writing site for phd esl dissertation conclusion writing services for mba best reflective essay editing services for mba top movie review writer site ca popular blog post writer service gb top literature review editor website ca best admission essay writers services usa popular mba annotated bibliography assistance esl research paper ghostwriter services online speech ghostwriter services us cheap paper ghostwriter website for masters cheap problem solving proofreading service uk professional essay writing sites us custom school personal statement help pay to write popular academic essay on hillary cheap personal statement writer websites for masters esl definition essay editing for hire for mba type my custom creative essay on presidential elections best thesis proposal ghostwriting services online custom argumentative essay ghostwriter services for phd best research proposal editing service uk journalism essay writers site top argumentative essay writer sites gb write me top admission essay on usa professional paper writing sites gb popular dissertation conclusion ghostwriters for hire au top rhetorical analysis essay writers service for phd professional thesis proposal ghostwriters services for phd help me write professional school essay online irony in the crucible professional school essay ghostwriter websites ca wallace good people esl speech editing websites for phd greek influences order journalism research proposal write my esl persuasive essay on presidential elections cheap school academic essay ideas top admission paper writers websites uk cheap thesis proofreading website us sociology writing service esl blog post writer services for phd cheap university dissertation introduction advice

  Bản quyền thuộc về: NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH

  Tổ 10, nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà Nội

  CN NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH TẠI TP. HCM

  Số 124 , khu phố 9, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM

  Bán hàng Online: 0937 82 81 86