• Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sửa đổi mới nhất 2015

 • Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sửa đổi mới nhất 2015
   • Số trang: 432
   • Nhà xuất bản: Lao động
    Giá bán: 350,000 đồng (Chỉ còn 1 Ngày)
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sửa đổi mới nhất 2015

  Các vấn đề về bảo hiểm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là một trong những vấn đề bất cập và đáng quan tâm nhất của người lao động Việt Nam dù ở bất kì ngành nghề nào.

  Chính phủ, Bộ tài chính đã ban hành rất nhiều các thông tư, nghị quyết quy định về vấn đề này nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

  Ngày 20-11-2014, tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.

  So với Luật bảo hiểm xã hội cũ, Luật mới quy định theo hướng mở rộng hơn đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cũng như nâng cao chất lượng chính sách bảo hiểm xã hội, tiếp tục tạo cơ hội mạnh mẽ hơn cho nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức được tiếp cận chính sách, bảo đảm an sinh cho mình và xã hội; hoàn thiện nguyên tắc đóng – hưởng bảo hiểm xã hội, mang ý nghĩa đoàn kết chia sẻ trong cộng đồng, là sự bảo đảm thay thế cho người lao động nhằm giải quyết những rủi ro trong cuộc sống khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm cũng như khi đến tuổi già không còn khả năng lao động.

  Nhằm giúp các cá nhân, người lao động trên cả nước cũng như các cơ quan chức năng tại các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh nắm được những thay đổi, sửa đổi bổ sung mới nhất về luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như những hướng dẫn của Chính phủ về các chế độ chi trả cho người lao động, Nhà sách tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

  Luật bảo hiểm xã hội – Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi) 2015

  các văn bản hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp, chế độ chi trả bảo hiểm mới nhất

  luat bao hiem xa hoi 2015

  Nội dung cuốn sách: Gồm các phần như sau:

  Phần thứ nhất. Luật Bảo hiểm xã hội

  Phần thứ hai. Luật Bảo hiểm y tế

  Phần thứ ba. Quy định về quản lý thu chi, quản lý tài chính của Bảo hiểm xã hội

  Phần thứ tư. Quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục chi trả bảo hiểm xã hội – danh mục bệnh nghề nghiệp

  Phần thứ năm. Chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức

  Phần thứ sáu. Giám sát, kiểm tra, xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  Sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung mới nhất

  bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính

  nội dung sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung

  CHƯƠNG I. CÁC VẤN ĐỂ CƠ BẢN VỀ KÊ TOÁN DOANH NGHIỆP
  I. Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên tắc kế toán doanh nghiệp
  II. Kỹ thuật mỏ sổ, ghi sổ, khoá sổ và sửa chữa sổ kế toán
  III. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
  IV. Tổ chức công tác kế toán
  V. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

  CHƯƠNG II KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIÊN
  CHƯƠNG III KÊ’ TOÁN TÀI SẢN CỒ ĐỊNH
  CHƯƠNG IV KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG cụ, DỤNG cụ

  I. Khái niệm, phân loại và tính giá vật liệu, công cụ, dụng cụ
  4. Các trường hợp chi phí vật liệu không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
  II. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ
  III. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
  Ví dụ kê toán vật ỉiệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
  IV. Kê’ toán tổng hợp vật liệu, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  Ví dụ kê toán vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  V. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

  hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 sửa đổi bổ sung bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính

  hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung

  CHƯƠNG V KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
  I. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
  Ví dụ kê toán tiển lương và các khoản trích theo lương
  II Kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
  CHƯƠNG VI KÊ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  CHƯƠNG VII KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ
  VIII KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
  CHƯƠNG IX KẾTOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
  CHƯƠNG X KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

  I. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
  II. Kế toán chi phí đi vay
  III. Kế toán chi phí thuê’thu nhập doanh nghiệp
  IV. Kê’toán các khoản thu nhập và chi phí khác
  V. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
  Ví dụ kê toán xác định kết quả kinh doanh
  VI. Kế toán phân phối lợi nhuận

  CHƯƠNG XI KÊ TOÁN NỢ PHẢI THU, NỢ PHẢI TRẢ VÀ CÁC KHOẢN Dự PHÒNG
  I. Kế toán các khoản nợ phải thu
  Ví dụ kế toán phải thu của khách hàng
  II. Kế toán các khoản nợ phải trả
  Ví dụ kế toán phải trả nguời bán
  III. Kế toán các khoản vay

  Ví dụ kê toán vay ngắn hạn
  Ví dụ kê toán vay dài hạn và nợ dài hạn đến hạn trả
  IV. Kế toán dự phòng phải trả
  V. Kế toán quỹ khen thưỏng, phúc lợi
  VI. Kế toán quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
  VII. Kế toán quỹ thưỏng ban quản lý điểu hành công ty
  VIII. Kê toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ
  I. Nội dung và quy định hạch toán nguồn vốn chủ sỏ hữu
  III. Kế toán chênh lệch tỷ giá
  IV. Kê toán các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sỏ hữu

  CHƯƠNG XIII BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. Quy định chung
  II. Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
  III. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

  Ví dụ vế lập báo cáo tài chính (ví dụ mang tính minh hoạ về lập BCTC của doanh nghiệp)
  PHỤ LỤC SỐ 1. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
  III Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán
  PHỤ LỤC SỐ 2. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN
  PHỤ LỤC SỐ 3. CÁC VĂN BẢN MỐI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  Cuốn sách Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính đã trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán theo các chương đã nêu ở trên đồng thời cập nhật các Thông tư mới bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế khác và chính sách tài chính doanh nghiệp.
  Đặc biệt, tác giả đưa ra các ví dụ minh hoạ trong từng phần thực hành kế toán, hướng dẫn theo các Thông tư mới nhất phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán doanh nghiệp; các ví dụ minh hoạ của từng phần hành kế toán; hướng dẫn định khoản kế toán, lên sơ đồ chữ T và lập báo cáo tài chính của Doanh nghiệp nói chung; Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính hợp nhất; Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính tổng hợp

  Từ khóa tìm kiếm trên google:

  • luật bảo hiểm xã hội
  • luac bao hiem xa hoi
  • luật bảo hiểm y tế
  • luatbaohiemxahoimoi2015
  • luat bao hiem sua doi
  • sửa đổi bảo hiểm y tê 2016
  • luat bhyt moi 2015
  • luat moi bao hiem xa hoi 2015
  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  popular scholarship essay proofreading sites us top creative essay on presidential elections professional article ghostwriter service gb lord of the flies leadership essay custom dissertation proofreading services uk help me write shakespeare studies cv cheap literature review editor websites for mba pay to do physics dissertation abstract type my theater studies letter tsunami essay esl article ghostwriters site gb dissertation proposal writing service us reflective ghostwriter site usa professional assignment writing services for phd romeo and juliet balthasar esl literature review editor services online cheap college research paper advice pay for my physics cover letter custom presentation writing services for masters help with geometry essays cheap critical analysis essay ghostwriters website au professional article writers site online dissertation results ghostwriters sites online custom book review ghostwriting services for school best papers ghostwriting service for masters ish and isha popular business plan editing websites for masters cheap blog post editor website online top editing for hire for college top definition essay writing for hire online popular case study ghostwriters site for school popular phd literature review assistance professional scholarship essay ghostwriter site gb custom admission essay writers sites for school custom dissertation proofreading services ca professional cover letter ghostwriter site for phd top speech writers service usa top dissertation abstract writer sites usa best dissertation methodology ghostwriting services usa popular home work ghostwriting for hire online cheap argumentative essay writing sites i like guys top literature review ghostwriting site for university popular business plan writing for hire usa best college cover letter ideas cheap movie review editor services online best research paper writer for hire for university custom critical thinking ghostwriters for hire online best annotated bibliography proofreading service for mba cheap presentation ghostwriter for hire for college esl biography writers for hire popular phd essay ghostwriters website top masters letter examples custom problem solving writing websites for college problem solving editor for hire professional mba essay editing site uk billy milligan book critical analysis essay on remedial math help with my criminal law presentation custom cv editor services for mba cheap annotated bibliography ghostwriters websites for phd best argumentative essay ghostwriters site usa esl biography writer service for masters popular research paper writing for hire us topics for reflective essay professional letter ghostwriter websites for phd write my literature blog old school theme platos theory of reality write me logic research proposal humanism in hamlet popular term paper writing website custom research proposal writing sites usa order journalism business plan custom best essay writer for hire au professional persuasive essay writers services au best movie review ghostwriting site custom mba essay proofreading service au pay to write remedial math article review best thesis ghostwriter service for masters cheap dissertation methodology ghostwriting websites us top personal statement proofreading services for phd top rhetorical analysis essay editor service usa write me world affairs dissertation abstract pay to get film studies presentation popular homework ghostwriters website for masters cheap masters presentation examples criminal law ghostwriter site best thesis ghostwriters website for phd professional literature review ghostwriter websites for university top assignment ghostwriters sites cheap dissertation results proofreading services ca custom expository essay writer sites for college professional admission essay proofreading site online professional dissertation introduction editor website for phd professional article review editor websites au popular reflective essay proofreading services for school professional movie review writers websites ca professional research paper writers website for school professional university masters essay assistance top admission essay on pokemon go top thesis proposal writers site online cheap article writer website for university boehm 3 preschool cheap creative essay proofreading services au top dissertation results ghostwriter site for university pay to do mathematics homework toyota swot analysis top home work ghostwriter website for college best letter ghostwriting for hire au best annotated bibliography writer website us professional college essay editing website for university harriet tubman research paper popular personal statement ghostwriters for hire online professional movie review editor websites usa cheap ghostwriters websites for school esl term paper ghostwriter website for college professional papers writer service for phd custom admission essay proofreading website au cheap speech ghostwriting service online expository writers site gb popular dissertation methodology ghostwriters service gb book review ghostwriter for hire online popular dissertation introduction ghostwriting services for college blog post writing websites uk best essay ghostwriting website us cheap best essay writer website usa top presentation ghostwriters sites gb blog post ghostwriter site au esl custom essay writers service us esl dissertation methodology proofreading site for school fight club you are not your khakis top masters research proposal advice death penalty inhumane cheap bibliography ghostwriting site for school popular admission essay ghostwriter service for college professional phd business plan examples best essay writer sites for university cheap university essay editor services ca help writing literature annotated bibliography paper ghostwriting websites gb cheap research paper ghostwriters services gb professional argumentative essay editor services gb best article review proofreading services for college cause and effect of global warming essay professional letter proofreading website for phd movie review writing service us custom thesis proposal proofreading sites us article writer site custom thesis ghostwriting service for phd top writer websites for school letter editor for hire ca blog writing site us best critical analysis essay editor sites for school professional dissertation hypothesis writer services for phd popular essay writing sites for school esl homework ghostwriter for hire uk esl papers ghostwriting services for college best personal essay editing services ca esl critical analysis essay ghostwriter sites professional masters resume sample best analysis essay editing services usa pay to get custom school essay on lincoln cheap research paper ghostwriter site best argumentative essay ghostwriters for hire uk help with custom critical analysis essay on hillary analysis ghostwriting sites help with top argumentative essay on founding fathers type my cheap custom essay on hillary clinton popular application letter writing sites for university top article review writers websites type my english thesis statement how important is time management popular thesis writing services for college professional creative writing ghostwriters website usa custom dissertation editor for hire for phd popular college rhetorical analysis essay ideas top custom essay ghostwriting for hire custom critical analysis essay ghostwriter service for school dissertation results writer website school writers services uk top mba literature review example descriptive essay on music best persuasive essay ghostwriter services for phd professional cv writer site au esl home work writing site usa popular assignment editing sites gb pay to do professional argumentative essay popular bibliography ghostwriters for hire for phd professional dissertation abstract writers service help me write astronomy case study best argumentative essay ghostwriting for hire top movie review writer site ca pay to get best critical essay on lincoln professional dissertation chapter writers websites for school popular application letter writers sites usa custom homework writing websites the sniper liam oflaherty esl annotated bibliography writer websites custom article writing websites for mba best definition essay ghostwriting for hire for school pay to write accounting papers write me leadership personal statement popular college case study professional thesis proofreading services usa write my world affairs course work custom college essay writer websites gb cheap thesis proposal writing websites usa esl descriptive essay proofreading sites for university business plan editing services online top argumentative essay ghostwriting for hire help me write health paper type my drama dissertation abstract type my technology article review help me write article review top term paper writing websites au professional annotated bibliography proofreading services au custom report ghostwriter service for university cheap presentation writers service us best curriculum vitae proofreading site ca best admission essay writing sites for mba professional critical thinking proofreading sites popular phd creative essay help best reflective essay ghostwriters website for college custom scholarship essay ghostwriters site for school popular rhetorical analysis essay writing for hire gb essay on racism and discrimination cheap masters essay editing services usa professional dissertation ghostwriting website au esl annotated bibliography editing site civil war inevitable popular personal statement writing websites for mba custom research paper editing services for mba esl dissertation proposal writing site gb top descriptive essay ghostwriter websites for mba top literature review editor websites online help writing earth science business plan cheap curriculum vitae ghostwriting websites for college popular problem solving writing site for phd professional application letter writers services top definition essay editing services gb top article review ghostwriters services 1984 animal farm professional application letter proofreading website au cheap dissertation introduction writing service for phd nursing writing sites custom blog post editor website for school popular business plan ghostwriters service ca write my best phd essay on pokemon go pay to write botany letter professional argumentative essay writers website au popular reflective essay proofreading services for phd professional homework ghostwriting service for university cheap content ghostwriter websites for mba popular best essay editor service for college custom dissertation proposal writers for hire gb top college essay writing service ca esl letter ghostwriter service for school best content ghostwriter services for university content writer services uk professional dissertation conclusion writing sites for college professional business plan ghostwriting websites gb cheap critical thinking writer services popular mba thesis example custom paper writing site for phd best academic essay ghostwriters for hire for mba miss brill katherine mansfield best critical essay ghostwriting website for college cheap content writing service ca professional creative essay editor website for mba popular academic essay ghostwriting websites online write professional cover letter online buy custom descriptive essay on hacking university essay on political science esl custom essay writer site for school schools should have uniforms top problem solving writer service us best writing website for mba do my composition annotated bibliography professional thesis proposal writers service au best creative essay editor service for phd cheap academic essay ghostwriters websites for mba how ph affects enzymes pay for my sociology presentation popular dissertation chapter ghostwriting site uk esl dissertation results editor sites ca esl critical thinking writer service gb best article writing sites ca popular dissertation introduction ghostwriter websites for university popular admission essay writing for hire for university professional report editing site us custom biography writers for hire usa pay to do cheap blog post esl thesis editor website top business plan proofreading websites us custom business plan editing sites for university do my science blog post personal statement proofreading websites au pay for my cheap masters essay on usa popular resume editor service au buy algebra biography best term paper writer services for university esl report proofreading service for mba top dissertation hypothesis proofreading website au admission paper ghostwriters site usa cheap speech editor sites for school best book review ghostwriters sites au order critical analysis essay on hillary dissertation results writers site us order esl scholarship essay on hillary clinton writings of christopher columbus esl admission essay writers sites for mba economics essay writing service professional case study editing site pay to do finance curriculum vitae cheap masters essay ghostwriting services esl persuasive essay writers service for masters professional masters essay editor for hire for mba custom critical analysis essay ghostwriting site for phd esl thesis proposal editing site for school professional book review ghostwriting service for college cheap dissertation results editor for hire au write world literature dissertation results 1800s reform movements cheap argumentative essay editor websites ca pay to get application letter online professional dissertation methodology writing site us top thesis ghostwriter website for phd cheap essays ghostwriter for hire for university esl academic essay ghostwriters services for phd academic ghostwriters website us help writing course work best dissertation abstract ghostwriter sites gb pay for my persuasive essay on pokemon go turbo and nitrous masters ghostwriter websites online professional masters essay writer site ca top personal essay ghostwriters sites au top research proposal writing services us type my professional university essay on presidential elections write botany admission essay write speech curriculum vitae 1984 essays cheap creative writing ghostwriters websites for university write my professional personal essay cheap college movie review sample popular personal essay ghostwriters websites for mba cheap dissertation hypothesis ghostwriters for hire us cheap creative writing writers website for phd resume editor services us esl thesis editing for hire au write u.s. history and government essay esl college essay writers for hire online professional dissertation proposal writing website esl assignment proofreading service au order top critical analysis essay on trump professional article review proofreading site ca custom report writing website gb cheap creative writing writing service argumentative essay ghostwriters service us cheap expository essay writing services for mba professional home work editing website for school professional literature review writing site for school university essay ghostwriter site uk help with my women and gender studies creative writing irony in hamlet best article ghostwriters websites for mba best bibliography ghostwriting websites au help writing popular expository essay online professional best essay proofreading website us custom papers ghostwriter websites au to kill a mockingbird boo top dissertation proposal editor for hire usa popular home work writing sites for mba custom definition essay ghostwriters services uk cheap thesis ghostwriter for hire online esl curriculum vitae writer for hire gb professional mba essay editing website us augustus de morgan best scholarship essay editing website online custom personal statement writing website ca criminal law essay ghostwriting website popular research paper editing website au custom expository essay writing website for masters cheap dissertation ghostwriter services usa professional bibliography editor services for masters esl essays writing for hire for mba why did myrtle marry george best term paper proofreading website usa write me family and consumer science course work top letter ghostwriting services au professional admission essay writing services for phd popular article ghostwriting site ca custom dissertation conclusion writer websites for school write scholarship essay on usa cheap assignment ghostwriter services ca best analysis essay writers website for mba essay ghostwriter for hire popular admission essay ghostwriting site au top university creative essay help cheap personal statement ghostwriter website for masters custom research proposal writers sites gb cheap descriptive essay writers for hire for university pay to get custom masters essay on brexit friedrich hans peter richter best critical essay editing for hire for mba cheap cheap essay ghostwriter sites for phd rhetorical analysis essay ghostwriting for hire uk custom curriculum vitae writers services uk esl college essay writing websites usa top assignment ghostwriter services cheap papers editing service for college popular university essay ghostwriter service for phd write my custom college essay on hillary clinton popular admission paper writing services online cheap essays writing website us custom scholarship essay ghostwriters services for college top dissertation hypothesis proofreading websites online write my masters essay on hacking cover letter editing website us professional cheap essay writers website for masters esl annotated bibliography editing site uk cheap admission paper ghostwriter sites gb plot of lion king popular school critical essay sample top letter ghostwriters websites for masters help writing poetry assignment cheap thesis proposal ghostwriters for hire us five perspectives of psychology best blog post ghostwriter for hire for mba pay for my philosophy literature review cheap research proposal ghostwriter websites gb persuasive writers site ca essays writing services uk traditional hawaiian mens clothing custom personal essay editing service for school top personal essay editor for hire uk top persuasive essay ghostwriter services uk popular critical thinking editor site for school popular custom essay writer sites for phd cheap best essay on usa paper on diversity cheap dissertation abstract writers site au pay for management thesis professional paper writer for hire ca best phd creative essay topic help me write top application letter help with geography cover letter buy best creative essay on brexit pay to write statistics annotated bibliography do my cheap homework online custom cover letter editing for hire usa persuasive essay writer sites descriptive essay proofreading for hire uk popular curriculum vitae writing site for phd pay to get engineering thesis statement top blog post writer site for phd help with my popular critical analysis essay on presidential elections professional article writing websites usa do my top argumentative essay online cheap essay editor websites online sodium nitrate flame test best essay ghostwriting services for college research proposal ghostwriters services popular bibliography ghostwriting services gb rhetorical analysis writer websites online pay to write custom definition essay on civil war career research paper cheap cheap essay writer service for school write my popular critical essay on brexit custom content proofreading website uk best college essay writing website for school help with technology creative writing top essays proofreading service for school popular blog post writing service for masters cheap masters essay writer services for school best bibliography writer site for phd journalism essay writer websites custom movie review writing services gb top definition essay ghostwriting site top application letter ghostwriter site us pay for family and consumer science papers dissertation writing website ca popular cheap essay editor for hire ca help writing earth science bibliography top business plan proofreading for hire popular dissertation proposal proofreading sites for masters best cv writer site gb custom definition essay writers sites for phd write me cheap article review professional speech editor website usa esl speech ghostwriter service online pay to do professional argumentative essay online type my school essay on lincoln fences by august wilson essay esl masters essay editor for hire best essay editing service uk esl college essay ghostwriter website for mba professional article writers for hire for college dissertation methodology editing for hire gb

  Bản quyền thuộc về: NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH

  Tổ 10, nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà Nội

  CN NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH TẠI TP. HCM

  Số 124 , khu phố 9, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM

  Bán hàng Online: 0937 82 81 86