HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN MỚI NHẤT

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN MỚI NHẤT

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN MỚI NHẤT

huong-dan-thuc-hanh-ke-toan-hcsn

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN MỚI NHẤT

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn như hiện nay, việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi Ngân sách Nhà nước luôn là mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và của các cấp, các ngành, góp phần quan trọng trong việc giám sát sự phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính một cách đúng mục đích, có hiệu quả; đồng thời là một biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thời gian qua, việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước cũng đã có những thay đổi lớn và đạt được thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, giải quyết những vấn đề xã hội.
Nhằm tăng cường đổi mới công tác quản lý tài chính để sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch, đúng mục đích nên Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành mới và có bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản về chế độ kế toán; điều hành quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp; công tác đấu thầu, mua sắm hàng hóa; phương pháp khấu hao tài sản cố định. Cụ thể như sau: NQ số 01/NQ-CP ngày 03-01-2015 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; TT số 162/2014/TT-BTC ngày 06-11-2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; TT số 159/2014/TT-BTC ngày 27-10-2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước; NĐ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Để giúp Kế toán trưởng và các cán bộ làm công tác kế toán thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Nhóm biên tập biên soạn cuốn sách: “CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG – HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN MỚI NHẤT”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
PHẦN I. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
PHẦN II. HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
PHẦN III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI
PHẦN IV. CHẾ ĐỘ KHẤU HAO VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
PHẦN V. CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, ĐẦU TƯ, MUA SẮM, ĐẶT HÀNG, CUNG ỨNG TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 424 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015.

Sách Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Tài Chính Xã, Phường, Thị Trấn 2015

Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn là một cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nói chung. Việc tổ chức công tác kế toán tốt sẽ có hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị các xã, phường, thị trấn. Có thể khẳng định rằng, trong thời gian hoạt động, kế toán ngân sách cấp xã, phường, thị trấn đã có nhiều tiến bộ đáp ứng được nhu cầu quản lý ngân sách và tham mưu cho cấp lãnh đạo ra quyết định đúng đắn hơn.
Mặt khác, công tác kế toán còn phải tuân thủ đúng các chế độ kế toán – tài chính của nhà nước quy định, cụ thể: TT số 162/2014/TT-BTC ngày 06-11-2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; NĐ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; TTLT số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30-5-2014 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; TT số 159/2014/TT-BTC ngày 27-10-2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước; TT số 07/2014/TT-BTC ngày 14-01-2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; NQ số 01/NQ-CP ngày 03-01-2015 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015…

sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015

Sách hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách tài chính xã, phường, thị trấn 2015

Để tạo điều kiện cho cán bộ công chức làm công tác quản lý tài chính, ngân sách, kế toán Ủy ban nhân dân các phường, xã; Phòng Tài chính – Kế hoạch các quận, huyện, thị trấn nắm bắt kịp thời các chính sách, chế độ tài chính của Nhà nước; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý tài chính, kế toán; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Ngân sách Nhà nước tại địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu hoàn thành nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách năm 2014 và những năm tiếp theo. Nhà xuất bản tài chính cho xuất bản cuốn sách: “HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN PHÙ HỢP VỚI ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH ĐẠT HIỆU QUẢ”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn;

Phần II. Chế độ kế toán ngân sách, tài chính xã, phường, thị trấn và hướng dẫn thực hành chế độ kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu; Phần III. Chế độ đấu thầu mua sắm trang thiết bị tài sản tại xã, phường, thị trấn;

Phần IV. Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định sử dụng ngân sách nhà nước;

Phần V. Quy trình thẩm tra quyết toán vốn ngân sách nhà nước;

Phần VI. Hướng dẫn thực hiện tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính;

Phần VII. Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu và xử lý vi phạm trong công tác quản lý tài sản công;

Phần VIII. Chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm và công tác thi đua khen thưởng đối với công chức xã, phường, thị trấn;

Phần IX. Chỉ đạo công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước và phân bổ chi ngân sách nhà nước 2015.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015.

term paper ghostwriters website ca custom dissertation results editing for hire gb critical essay proofreading sites usa esl thesis proofreading website uk professional personal statement ghostwriters websites for university best article review ghostwriting website ca custom persuasive essay ghostwriters sites us diet essay help writing english case study esl dissertation proposal ghostwriting services for school esl school essay ghostwriters site uk esl thesis editing for hire for college pay to do mathematics essay best application letter ghostwriting services for university top letter writers websites usa das boot theme best academic essay ghostwriting sites for college self-bailing esl critical analysis essay editor sites au tutankhamun inner coffin type my botany cover letter popular cover letter editor services ca popular custom essay editing services for school popular curriculum vitae ghostwriter website usa top presentation editor websites popular literature review writer websites for phd best college essay writers for hire uk esl business plan proofreading sites gb best school dissertation chapter advice esl phd essay editing website for mba professional masters essay ghostwriters services ca catch 22 theme professional thesis proposal writer website top expository essay ghostwriting sites uk popular term paper ghostwriting service gb custom blog post writing services for mba best argumentative essay editing site us custom resume proofreading for hire gb pay for cheap reflective essay online esl personal essay writers services cheap homework editor website cheap thesis writer website speech on police brutality cheap critical essay ghostwriter websites for college professional curriculum vitae writing service uk cheap curriculum vitae writing website for phd top academic essay editing site for university pay for music dissertation methodology professional descriptive essay editing website for college protagonist of antigone top dissertation writer services for phd popular creative essay writers services gb cheap rhetorical analysis essay writers for hire gb university essay editor websites ca home depot cashier duties popular thesis proposal editing for hire cheap dissertation proposal editor for hire au professional custom essay proofreading service for university popular research paper editing service for mba help me write top cv online best blog editing website online type my law letter cheap cv editor services cheap report ghostwriter site for phd esl college papers samples pay for my logic essays esl mba essay proofreading services us top papers ghostwriter sites for phd top creative writing editing website usa fahrenheit 451 dystopia buy custom scholarship essay on donald trump technology and social change top term paper ghostwriting site ca top content editing service for masters dissertation chapter editing site ca top literature review ghostwriters service for phd popular dissertation ghostwriter websites usa esl dissertation results ghostwriters service online write rhetorical analysis essay on founding fathers professional cover letter writer for hire ca best admission essay ghostwriter site au best dissertation writers sites uk help with cheap problem solving best research paper ghostwriters website for phd popular reflective essay proofreading service for mba professional term paper ghostwriter website dissertation results writers site us esl cheap essay editing sites usa annotated bibliography writers sites usa professional mba movie review help write ancient civilizations article review best course work ghostwriter websites usa help me write sociology application letter custom personal essay ghostwriters services for school custom personal essay editing sites ca professional speech editing site for school professional cover letter writing websites for school best dissertation methodology ghostwriters website for college esl critical essay ghostwriting websites for college help with popular phd essay on lincoln cheap paper writing for hire for mba write best argumentative essay political science ghostwriting for hire popular thesis editing service for masters esl admission essay writing services uk cheap article proofreading websites for school cheap dissertation proposal writers services for phd cheap papers editor service cheap analysis essay editor websites usa professional paper ghostwriters for hire for mba top critical essay editor sites for school expository writers for hire online movie review ghostwriting site ca best problem solving ghostwriters services for school esl reflective essay ghostwriter services custom college home work samples cheap resume ghostwriting website for phd esl definition essay ghostwriters websites online top admission paper ghostwriting website online cheap expository essay ghostwriting site for masters best dissertation methodology editing service ca pay to write family and consumer science dissertation proposal scholarship essay editing website us theme of the color purple popular definition essay ghostwriters websites for phd best critical thinking editor service for mba write best rhetorical analysis essay on shakespeare popular presentation writing websites usa cheap school dissertation conclusion ideas definition essay of love esl literature review writer site for school book review ghostwriting sites au professional definition essay ghostwriters services usa help with medicine paper henry flemming order top reflective essay on hillary professional admission essay editor for hire au research paper writing sites online custom speech editing website gb professional critical essay ghostwriters for hire for masters type my logic home work popular business plan editor service gb top term paper editing for hire au esl resume ghostwriting service usa film studies essay editing services analysis proofreading service college essay writers websites uk pay to do world affairs dissertation esl case study ghostwriters sites professional cover letter ghostwriting for hire for university popular critical essay writing for hire online motif in hamlet esl blog writing sites gb masters essay ghostwriters sites uk esl university critical thinking example cheap essay ghostwriters service for school esl home work writers service for university best thesis statement writing service for college critical proofreading for hire us best custom essay proofreading services ca best analysis essay writing services online cheap presentation proofreading sites gb custom school cheap essay assistance esl school school essay examples esl college dissertation chapter examples pay for my cheap scholarship essay custom biography ghostwriter sites au pay for top critical thinking buy esl custom essay on lincoln professional speech writers sites for school professional dissertation proposal editor for hire for phd top creative essay on presidential elections book review proofreading for hire ca top university essay ghostwriter sites cheap cv ghostwriting sites pay to write marketing literature review curriculum vitae editing for hire best curriculum vitae ghostwriters site us professional letter proofreading website online popular critical essay writer website usa top business plan editing sites for college professional creative writing editor site online write speech biography gun control speech outline professional academic essay editor service for college cheap rhetorical analysis essay ghostwriter for hire uk best personal statement ghostwriters website esl annotated bibliography ghostwriters services us custom ghostwriting website for college custom homework writing sites usa buy professional admission paper custom curriculum vitae ghostwriters for hire ca professional dissertation abstract writing sites for mba best presentation writer sites us custom application letter writing for hire for university best curriculum vitae writing for hire for university cheap argumentative essay writing sites cheap letter proofreading for hire uk popular masters essay editor for hire us cheap phd dissertation conclusion example help me write marketing article review esl critical thinking ghostwriter site usa popular article review ghostwriters sites au buy professional personal essay on civil war pay for my theater studies essay best expository essay writers service gb custom book review ghostwriting site usa custom course work writers for hire gb help with social studies business plan analysis writer sites us pay to get esl university essay on hacking write me cheap descriptive essay on trump cheap business plan ghostwriters services au custom report ghostwriter website ca professional essays writers sites usa type my math presentation popular homework ghostwriters website for masters no sex in violence blog ghostwriting site ca professional creative essay writers service for school write anthropology homework university essay on film studies professional critical thinking editor sites for masters professional article writing websites online custom content editing website gb analysis of richard cory custom resume writer for hire uk top scholarship essay ghostwriting site uk type my custom cheap essay on founding fathers write me professional argumentative essay on pokemon go application letter ghostwriting site us professional university research proposal topics best reflective essay editing for hire for masters best essays editing service ca popular course work ghostwriter for hire for university esl annotated bibliography writer service ca professional school blog post samples help with my esl cheap essay on brexit dissertation conclusion proofreading website usa write my cheap personal essay on brexit custom phd assignment ideas order custom resume online professional annotated bibliography writing for hire for college critical thinking ghostwriting website ca custom annotated bibliography editor for hire usa write me history cv popular dissertation proofreading for hire for school popular dissertation methodology editor websites professional creative essay writing website for phd top dissertation chapter writer service for school professional resume ghostwriters services for phd popular dissertation introduction ghostwriter website for college esl thesis ghostwriter service usa pay to do management presentation esl homework editor service for school order u.s. history and government dissertation esl persuasive essay editor sites ca popular term paper writing website dissertation proposal editing for hire online best critical analysis essay ghostwriters site ca help me write top application letter online custom best essay ghostwriter sites for mba expository essay ghostwriters service au persuasive editor services au esl dissertation proposal editor sites for university custom speech ghostwriting for hire for phd professional content writer sites uk custom resume ghostwriter site who was frederick taylor professional home work editor websites for university top thesis proposal editing services for university professional custom essay ghostwriters sites au popular persuasive essay editor for hire ca top argumentative essay editing sites au pay for my management biography custom case study writers website us help me write math business plan write my sociology application letter top persuasive essay ghostwriting site for masters persuasive ghostwriter websites ca write my literature blog esl papers writing website for college pay for remedial math movie review write my shakespeare studies content how do you see yourself contributing to the nursing profession cheap bibliography ghostwriters service for mba esl best essay proofreading service uk marriage is a private affair by chinua achebe top article review writing site gb literary experience pay to get professional dissertation methodology top phd critical essay help popular problem solving editing websites for college top descriptive essay editing for hire for mba best dissertation conclusion writer for hire au custom dissertation proposal writer website for masters market revolution definition cheap definition essay writers services uk cheap assignment ghostwriter site for mba research proposal writers website usa best dissertation proposal ghostwriting services for mba international relations essay topics esl college essay on lincoln best assignment proofreading sites for college custom paper writer sites uk type my business plan a question of silence crime as a social problem pay to get professional scholarship essay on donald trump critical essay ghostwriter services ca top resume writing for hire gb cheap university essay writer for hire ca best dissertation conclusion writing service gb esl book review ghostwriter for hire us popular bibliography ghostwriter website ca esl dissertation results writer site us popular creative writing writers sites for phd pay for my professional college essay on brexit pay to write custom critical analysis essay on lincoln top dissertation ghostwriters service professional mba dissertation topics college proofreading websites uk esl editor service au cheap masters college essay topics help writing shakespeare studies dissertation abstract staggerford by jon hassler top admission essay proofreading site ca top dissertation methodology proofreading for hire for masters top persuasive essay writing service usa persuasive ghostwriters website ca top argumentative essay editing services uk popular thesis writing site us top argumentative essay ghostwriters websites for college keynesian vs supply side pay for medicine term paper pay for my cheap academic essay on hacking popular report ghostwriter website online best application letter ghostwriting websites for phd best home work ghostwriter sites for school esl critical essay writer site for mba professional descriptive essay ghostwriter websites us custom papers editing for hire for mba best personal essay editing for hire online esl critical analysis essay on donald trump top blog writing services au best analysis essay writers service for school write me music paper best letter editing for hire for masters pay for social studies homework dissertation introduction editing services us best dissertation hypothesis editor service professional article ghostwriting service au pay to do esl descriptive essay on civil war esl curriculum vitae proofreading sites for college esl college curriculum vitae cheap masters bibliography topic professional academic essay writer for hire for school popular dissertation ghostwriting for hire au cheap school dissertation methodology samples top literature review editing sites for phd custom term paper writing sites uk esl university essay ghostwriter site for mba custom university business plan advice cheap critical essay proofreading services for school esl argumentative essay writers for hire uk esl college essay ghostwriting site for school top literature review ghostwriters service ca symbolism in barn burning esl problem solving editing websites online top case study editor service for masters type my philosophy report best term paper writers sites best college problem solving professional essay ghostwriters service for phd esl cheap essay writing services ca masters essay on civil war popular creative essay editor websites for college buy professional cheap essay on donald trump popular academic essay ghostwriting services for college type my esl analysis essay online custom personal statement writers sites usa best thesis editor site for school esl creative writing proofreading site for masters help with my custom essay on donald trump esl case study ghostwriting services for masters best blog post editing site ca custom report ghostwriters for hire pay to write rhetorical analysis essay on donald trump type my leadership research proposal buy best analysis essay on trump esl course work proofreading for hire for university help writing culture essay cheap dissertation methodology editing sites for masters pay for anthropology paper cheap cv editor services au charlie marlow heart of darkness cheap application letter proofreading sites usa scientific management today cheap content writer site for mba professional persuasive essay ghostwriters websites online top phd essay writer websites for mba top article review editor site usa paper proofreading site us write my world affairs critical thinking top editor services for phd help me write tourism research paper esl article ghostwriter websites for mba custom problem solving writer services ca esl book review editing services for school esl college school essay example help with my women and gender studies dissertation abstract top dissertation methodology ghostwriters websites for university popular dissertation ghostwriters website au esl creative writing editor sites gb top admission paper ghostwriters services for school professional mba expository essay topics pay for my law course work order geography term paper do my criminal law dissertation results professional letter ghostwriter site au type my custom annotated bibliography esl annotated bibliography ghostwriting websites online reflective essay ghostwriters services popular blog post editing websites online cheap university problem solving esl dissertation abstract writer services us top biography ghostwriting for hire gb zoology essay ghostwriters website esl problem solving ghostwriters websites for phd write me world affairs dissertation abstract custom report writers websites for mba popular blog writers website for masters custom argumentative essay writing service for school resume editing website online professional curriculum vitae writing services for university best personal statement writers services usa professional masters essay ghostwriters services au best content writer website for mba best critical essay ghostwriting for hire for masters order professional biography custom papers editor service for college esl article review ghostwriting services au esl thesis statement ghostwriting website for phd popular creative writing editing services for mba oligopoly and monopoly custom analysis essay writing sites ca professional dissertation writer sites usa popular report editor for hire uk best critical essay writer sites for university do my leadership dissertation proposal order best critical analysis essay on donald trump custom critical thinking ghostwriter websites gb article editing site online popular argumentative essay proofreading sites usa professional phd essay editing services us best persuasive essay editing site for college top dissertation conclusion ghostwriting service for mba best dissertation methodology ghostwriting for hire us best speech writers for hire for masters custom report proofreading for hire for college buy psychology article esl biography writing service for school best blog post editor site for phd cheap book review writers site uk university essay ghostwriter websites online cheap cheap essay writers website usa popular custom essay editor website top paper editor for hire us top ghostwriting website ca fahrenheit 451 essay questions cheap best essay ghostwriters sites online professional blog ghostwriting for hire for phd definition essay writing websites gb top definition essay writers sites for university top papers writing site usa cheap masters essay writers for hire uk popular article writers service for school best persuasive essay editor services au professional phd cover letter assistance write my scholarship essay on donald trump order custom essay on donald trump help me write science admission paper popular scholarship essay writers sites for college do my custom college essay on presidential elections popular dissertation introduction editing for hire usa top school essay writer sites custom dissertation chapter ghostwriters website gb help with my shakespeare studies creative writing top assignment writers website for college buy chemistry dissertation abstract esl expository essay writing services for university best creative essay editing services online cheap blog post writing site ca popular editor site for university write esl analysis essay on donald trump custom mba custom essay assistance best blog proofreading for hire for masters write culture research proposal top dissertation abstract ghostwriter site professional dissertation methodology proofreading site us

Bản quyền thuộc về: NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH

Tổ 10, nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà Nội

CN NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH TẠI TP. HCM

Số 124 , khu phố 9, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM

Bán hàng Online: 0937 82 81 86