sách mới nhất

 • Sách Luật An Toàn Vệ Sinh Lao Động 2015 Sách Luật Bảo Vệ Môi Trường 2016

  Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  Phần thứ nhất. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015

  Phần thứ hai.  Chế độ lao động, trang bị bảo hộ cá nhân, bồi thường cho người lao động

  Phần thứ ba. Kiểm định máy móc an toàn lao động

  Phần thứ tư. Công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

  Phần thứ năm. Hướng dẫn khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ

  Sách có độ dày 440 trang.Gía 335,000đ/ 1 cuốn

 • Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Năm 2015

  CÁC NGHỊ QUYẾT

  CỦA HỘI ĐỒNG THẦM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG

  NĂM 2000-2015

   
  Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao năm 2015

  Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị

  Sác dày 568 trang khổ 20×28 in bằng giấy trắng bãi bằng. in xong và phát hành ngày 28 tháng 1 năm 2015. Trân trọng gửi tới bạn đọc

  Giá phát hành 325.000đ/cuốn

 • Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tiếp Công Dân, Khiếu Nại Tố Táo 2015 – luật phòng cháy chữa cháy

  Quán triệt, thống nhất nhận thức, cách làm và triển khai đồng bộ các giải pháp theo Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, để thực hiện nghiêm các quy định của Luật tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  Mục đích của công tác tiếp công dân và xử lý đơn là đảm bảo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ và toàn diện các quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật; gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và góp phần tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 • Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tiếp Công Dân, Khiếu Nại Tố Táo 2015

  Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân, trên cơ sở kết quả công tác năm 2014, để tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trong năm 2015
  Quán triệt, thống nhất nhận thức, cách làm và triển khai đồng bộ các giải pháp theo Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, để thực hiện nghiêm các quy định của Luật tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 • Sách Trình Tự Thủ Tục Thanh Tra, Kiểm Tra, Kiểm Toán Quản Lý Tài Chính Tài Sản Nhà Nước 2015

  Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước 2015, tính hao mòn tài sản cố định áp dụng 1/1/2015

  Bộ Tài chính vừa ban hành TT 175/2014/TT-BTC ngày 17-11-2014 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; TT 174/2014/TT-BTC ngày 17-11-2014 Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với ban vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp phát động; TT 171/2014/TT-BTC ngày 14-11-2014 Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia….

 • 685 Tình Huống Giải Đáp Về Nghiệp Vụ Kế Toán, Kiểm Toán,

  685 Tình Huống Giải Đáp Về Nghiệp Vụ Kế Toán, Kiểm Toán, Quản Lý Tài Chính, Sử Dụng Ngân Sách Trong Đơn Vị HCSN

  Để đảm bảo việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách kế toán, kiểm toán, quản lý thu, chi tài chính, thời gian qua Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới có liên quan đến các vấn đề về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước nh

 • Sổ Tay Tra Cứu Các Tiêu Chuẩn, Định Mức Chi Tiêu Nội Bộ Trong Cơ Quan Hành Chinh Sự Nghiệp

  Sổ Tay Tra Cứu Các Tiêu Chuẩn, Định Mức Chi Tiêu Nội Bộ Trong Cơ Quan Hành Chinh Sự Nghiệp

  Trong công tác quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, việc mua sắm, sử dụng tài sản, khoản chi và các chi phí phát sinh sao cho hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức hiện đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Do vậy, để tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực này, cụ thể là Luật đấu thầu, các quy định về quản lý tính hao mòn tài sản nhà nước; quản lý, xử lý và sắp xếp tài sản nhà nước, tạm ứng vốn Kho bạc;…Mới đây nhất là sửa đổi quy định xử phạt hành chính khi gây lãng phí của công được quy định tại Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

 • Sách Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước 2014-2015

  Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước được ban hành ngày 02-06-2008 theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC. Đây là một trong những cơ sở đánh giá khả năng quản lý, điều hành ngân sách của nhà nước; cung cấp thông tin kịp thời cho công tác lập dự toán ngân sách; đồng thời phục vụ cho việc đề ra các quyết định phát triển kinh tế – xã hội. Với chức năng đó, từ khi được ban hành cho đến nay, Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để dần hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước trong quá trình đổi mới. Mới đây nhất là Thông tư số 104/2014/TT-BTC ngày 07-08-2014 của Bộ Tài chính về việc quy định bổ sung Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước. Theo đó, các khoản bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 20-09-2014, riêng các mã số dự án được bổ sung áp dụng từ năm ngân sách 2015.

   

 • Sách Quy Định Chi Tiết Lập Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm Hàng Hóa

  Tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014) đã góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu, đảm bảo tốt sự cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Sau đó, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực đấu thầu như: NĐ 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, NĐ 30/2015/NĐ-CP ngày 17-03-2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.Ngày 16/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá. Theo đó:

 • Luật Ngân Sách Nhà Nước 2015 Mới Nhất

  Ngân sách nhà nước là bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc gia. Ngân sách nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Đối với nền kinh tế thị trường, Ngân sách nhà nước là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước, kết hợp với việc điều hành chi chặt chẽ, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm và hiệu quả, Chính phủ và Bộ Tài chính đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh việc chống thất thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế.

 • HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – 2015.(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/2/2015)

  HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – 2015.(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/2/2015)

  Ngày 14/11/2014, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 79/2014/QH13 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015. Theo đó, dự toán tổng số chi đầu tư phát triển là 97.306 tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ là 150.000 tỷ đồng; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính là 399.608 tỷ đồng; chi thực hiện cải cách tiền lương là 10.000 tỷ đồng và dự phòng là 13.000 tỷ đồng…

 • SỔ TAY KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính giới thiệu cuốn sách: SỔ TAY KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.

  Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

  Phần thứ nhất. Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính; quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

  Phần thứ hai. Hướng dẫn thực hiện dân chủ, minh bạch tài sản thu nhập trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

  Phần thứ ba. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí đối với cơ quan nhà nước.

  Phần thứ tư. Chế độ tiền lương, tinh giảm biên chế đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

  Phần thứ năm. Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc.

  Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, quản lý tài sản.

 • Hướng Dẫn Quản Lý, Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí Chi Thường Xuyên Từ Ngân Sách Nhà Nước 2015

  Bộ Tài chính vừa ban hành TT 175/2014/TT-BTC ngày 17-11-2014 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; TT 174/2014/TT-BTC ngày 17-11-2014 Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với ban vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp phát động; TT 171/2014/TT-BTC ngày 14-11-2014 Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia….

 • Sách Trình Tự Thủ Tục Thanh Tra, Kiểm Tra, Kiểm Toán Quản Lý Tài Chính Tài Sản Nhà Nước 2015

  Thanh tra là một hoạt động quan trọng trong việc đánh giá chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị; nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị. Do để củng cố kỷ luật, thực hiện công tác thanh tra theo đúng trình tự, thủ tục, đạt hiệu quả cao, thời gian vừa qua Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật về công tác thanh tra như: Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16-10-2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23-04-2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; …và một số văn bản pháp luật về tổ chức,

 • Tra Cứu 555 Tình Huống Quan Trọng Về Nghiệp Vụ Công Đoàn Dành Cho Chủ Tịch Công Đoàn Các Cấp

  Tra Cứu 555 Tình Huống Quan Trọng Về Nghiệp Vụ Công Đoàn Dành Cho Chủ Tịch Công Đoàn Các Cấp

  Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vai trò của Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Để công đoàn không ngừng đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, thời gian vừa qua Chính phủ và Tổng Liên đoàn LĐVN đã ban hành nhiều văn bản mới liên quan đến hoạt động công đoàn như: QĐ 1564/QĐ-TLĐ ngày 24-12-2014 Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn, NĐ 04/2015/NĐ-CP ngày 9-01-2015 Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, QĐ 269, 270, 272, 273/QĐ-TLĐ năm 2014 Vềù tài chính Công đoàn, QĐ 502/QĐ-TLĐ ngày 26-04-2014 quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn…

 • Sách Trình Tự Thủ Tục Thanh Tra, Kiểm Tra, Kiểm Toán Quản Lý Tài Chính Tài Sản Nhà Nước 2015

  Thanh tra là một hoạt động quan trọng trong việc đánh giá chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị; nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị. Do để củng cố kỷ luật, thực hiện công tác thanh tra theo đúng trình tự, thủ tục, đạt hiệu quả cao, thời gian vừa qua Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật về công tác thanh tra như: Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16-10-2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23-04-2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; …và một số văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các Bộ, Ngành; về công tác quản lý tài chính, tài sản trong các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp…

 • Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước 2015, Quy Định Dự Toán Và Phân Bổ Ngân Sách Nhà Nước 2015

  Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2015 mới nhất, quy định mới về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2015
  Ngày 14/11/2014, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 79/2014/QH13 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015. Theo đó, dự toán tổng số chi đầu tư phát triển là 97.306 tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ là 150.000 tỷ đồng; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính là 399.608 tỷ đồng; chi thực hiện cải cách tiền lương là 10.000 tỷ đồng và dự phòng là 13.000 tỷ đồng…

 • Hướng Dẫn Quản Lý, Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí Chi Thường Xuyên Từ Ngân Sách Nhà Nước 2015

  Bộ Tài chính vừa ban hành TT 175/2014/TT-BTC ngày 17-11-2014 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; TT 174/2014/TT-BTC ngày 17-11-2014 Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với ban vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp phát động; TT 171/2014/TT-BTC ngày 14-11-2014 Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia….

 • Sách Quy Định Chi Tiết Lập Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm Hàng Hóa

  Tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014) đã góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu, đảm bảo tốt sự cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Sau đó, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực đấu thầu như: NĐ 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, NĐ 30/2015/NĐ-CP ngày 17-03-2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.Ngày 16/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá. Theo đó:

 • Sách Quy Định Chi Tiết Lập Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm Hàng Hóa

  Các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa được ban hành kèm theo Thông tư này.
  - Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo mẫu số 01 hoặc 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
  - Đối với trường hợp đấu thầu quốc tế, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, việc lập hồ sơ mời thầu phải chỉnh sửa phù hợp theo quy định của Luật đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP .
  - Đối với gói thầu quy mô nhỏ, trường hợp thấy cần áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ thì phải trình người có thẩm quyền phê duyệt.

 • Sách Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Tài Chính Xã, Phường, Thị Trấn 2015

  Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn là một cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nói chung. Việc tổ chức công tác kế toán tốt sẽ có hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị các xã, phường, thị trấn. Có thể khẳng định rằng, trong thời gian hoạt động, kế toán ngân sách cấp xã, phường, thị trấn đã có nhiều tiến bộ đáp ứng được nhu cầu quản lý ngân sách và tham mưu cho cấp lãnh đạo ra quyết định đúng đắn hơn.

 • 685 Tình Huống Giải Đáp Về Nghiệp Vụ Kế Toán, Kiểm Toán, Quản Lý Tài Chính, Sử Dụng Ngân Sách Trong Đơn Vị HCSN

  685 tình huống giải đáp về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính, sử dụng ngân sách trong đơn vị HCSN

  Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt việc lập dự toán ngân sách nhà nước, thanh quyết toán thu chi ngân sách, đồng thời nhằm nâng cao năng lực quản lý về tài chính của cán bộ quản lý, của kế toán trưởng các đơn vị, TT Pháp Luật Sài Gòn Hà Nội liên kết với Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

 • Luật Ngân Sách Nhà Nước 2015 Mới Nhất

  Ngân sách nhà nước là bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc gia. Ngân sách nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Đối với nền kinh tế thị trường, Ngân sách nhà nước là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước, kết hợp với việc điều hành chi chặt chẽ, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm và hiệu quả, Chính phủ và Bộ Tài chính đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh việc chống thất thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế.

 • LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH- HƯỚNG DẪN MỨC XỬ PHẠT VÀ GIẢI QUYẾT NHỮNG HÀNH VI THƯỜNG GẶP DÀNH CHO CHỦ TỊCH XÃ, HƯỜNG, THỊ TRẤN

  Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  Phần I. Cơ sở pháp lý về quản lý công tác xử phạt vi phạm hành chính;

  Phần II. Giải đáp vướng mắc về hành vi vi phạm, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hiệu quả vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;

  Phần III. Giải đáp vướng mắc về hành vi vi phạm, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm trong lĩnh vực giáo dục;

  Phần IV. Giải đáp vướng mắc về hành vi vi phạm, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;

esl dissertation methodology ghostwriting websites us pay for social studies thesis professional cover letter writing sites for school top thesis proposal writing site uk popular dissertation introduction writers service popular dissertation abstract editor services for college buy esl analysis essay on hacking custom curriculum vitae proofreading services uk popular dissertation writer websites for mba algebra ghostwriters website do my ecology business plan professional presentation writer website usa scholarship ghostwriter service uk cheap definition essay ghostwriter sites us custom article writers sites ca professional university definition essay ideas top cv editor service uk cheap dissertation abstract proofreading service uk custom academic essay writer site for masters professional term paper ghostwriter for hire usa best personal essay ghostwriter for hire for phd custom cheap essay ghostwriting websites gb cheap cheap essay ghostwriting sites au custom admission essay writers services trigonometry essay proofreading sites assignment editor for hire usa top university cover letter ideas type my theater studies cover letter fleur by louise erdrich summary and analysis popular masters dissertation results sample pay for popular academic essay on usa custom custom essay ghostwriting websites online cheap research proposal editor for hire for school popular personal statement writers services uk argumentative essay ghostwriter website us professional custom essay editing for hire ca popular term paper ghostwriting site for mba esl dissertation hypothesis ghostwriter sites cheap personal essay proofreading site ca professional home work ghostwriter websites for phd content proofreading website au esl critical essay ghostwriters service us literature review writers services models of abnormality help me write geography dissertation results top personal statement writing website au best academic essay ghostwriter websites gb write me critical analysis essay on hillary clinton esl critical thinking ghostwriter website au esl personal statement ghostwriters site for masters esl cv proofreading website for school analysis essay writing services us custom scholarship essay ghostwriters site us best creative essay writers services us best phd essay writing for hire ca help with composition creative writing professional cv writers services usa is slavery wrong top custom essay writer services online pay to write popular reflective essay professional book review writer websites uk popular academic essay editor sites for school write my classic english literature essay pay for my investments term paper top literature review ghostwriter site au analysis editing service gb popular term paper writers services for mba esl movie review proofreading websites gb custom content editor services au do my culture annotated bibliography best annotated bibliography ghostwriter services for masters top research paper writer services for masters top thesis ghostwriter website popular definition essay editing services for phd washington irving writing style critical analysis editing website uk classic english literature essay advice geology writer website popular personal statement writers website us custom dissertation hypothesis editing sites for mba best paper ghostwriting service for phd thanksgiving essay what are you thankful for esl admission essay ghostwriter sites for school write geography essays esl dissertation proposal editing sites ca popular thesis statement writer websites for university top dissertation writing sites for mba popular best essay writing services uk popular speech writing site for school cheap school essay ghostwriters services for mba order esl scholarship essay on hacking custom curriculum vitae ghostwriting site for mba puppies pigs and people top problem solving writers for hire popular essays ghostwriter websites gb write my mathematics home work professional phd essay proofreading services for mba top scholarship essay writer service au top reflective essay writer website usa preschool child observation report cheap dissertation introduction writer websites for university esl article review ghostwriter website for mba popular masters dissertation methodology assistance popular personal essay ghostwriters for hire online cheap reflective essay editor service us custom presentation editing sites au assignment writing popular thesis proposal editing sites ca apache indian tools best home work editor services ca letter ghostwriting services custom phd research paper assistance custom personal statement writing for hire for masters essay on alexander the great custom movie review ghostwriter websites for university esl critical analysis essay ghostwriters for hire au popular ghostwriter services au best blog post ghostwriters websites for mba hispanic heritage essay custom cover letter ghostwriting for hire for mba do my trigonometry dissertation abstract professional dissertation hypothesis proofreading site popular school paper ideas top college essay editing for hire usa custom content editor site cheap scholarship essay writers websites au top masters research paper buy phd essay on trump best critical thinking writers sites for college custom personal essay writing website for phd best papers ghostwriting website ca esl dissertation conclusion ghostwriters site for mba personal statement writing sites online professional movie review writer websites au top movie review writer sites for school top university research paper help custom dissertation abstract ghostwriter for hire gb modern day theatre popular homework editing website for university custom cheap essay ghostwriters for hire for masters professional case study editing websites order esl custom essay on pokemon go self-reflection essay cheap critical thinking editing websites gb professional presentation writers site us cheap academic essay proofreading website usa do my cheap university essay on hillary best mba paper advice professional reflective essay editor service for phd help writing top analysis essay on civil war top movie review writing for hire for masters custom thesis proposal editor service uk top mba personal essay help professional expository essay proofreading website for college top critical essay writer website uk popular article ghostwriters service top argumentative essay proofreading for hire for school professional dissertation hypothesis ghostwriters for hire for college professional dissertation conclusion writing services for mba pay for my speech speech esl article review editing for hire for mba help writing ancient civilizations thesis proposal best essay writers sites for phd popular dissertation chapter writing website for college top university problem solving samples top article review writers service for phd help with my biology dissertation abstract type my environmental studies blog best creative writing writer services professional presentation editing site for mba critical analysis essay ghostwriter sites pay to write best expository essay online best thesis proposal proofreading sites for masters professional letter writer services pay to write esl rhetorical analysis essay on donald trump top thesis proposal ghostwriting service uk best essays writing website for phd best scholarship essay ghostwriters sites for mba cheap biography writing services for university professional dissertation results ghostwriters services au professional speech ghostwriting site ca custom letter proofreading site au esl dissertation writers for hire ca esl letter editing sites for phd esl academic essay editing sites gb bourgeoisie marx esl annotated bibliography editing for hire for university custom proofreading services top critical essay ghostwriters website for phd cheap custom essay editor services blog post writers websites ca esl biography writers websites ca custom letter ghostwriting website for masters professional content ghostwriting website for mba dissertation writer site online best dissertation hypothesis editing services for mba professional personal essay ghostwriters websites ca pay for my ecology home work pay to write custom scholarship essay top masters essay editor services uk pay to get education cover letter esl thesis proposal editing websites usa professional personal statement writers websites au top expository essay ghostwriting website for college top curriculum vitae ghostwriting service gb best definition essay ghostwriting service for phd do my trigonometry research paper wife of bath feminist esl cover letter editor site online order professional argumentative essay on pokemon go best business plan writer websites gb cheap rhetorical analysis essay editing website uk professional thesis writers website for school help with my custom home work cheap custom essay writing website for school research paper ghostwriter sites online best critical analysis essay writing website ca popular admission essay writing for hire for mba professional academic essay writers for hire for mba professional report proofreading websites for school top thesis proposal writers services for school best resume proofreading services us custom content ghostwriter site online top case study ghostwriter for hire ca top course work editor websites for university esl article editing service online popular research proposal writers website for mba esl critical thinking editor sites for masters popular research paper ghostwriter website for university masters editing sites gb help with my government letter help with physics cv esl resume writers services usa animal farm satire pay for popular college essay on brexit popular dissertation conclusion editing sites usa definition essay proofreading websites esl problem solving editor site for college cheap business plan writers website gb order geography blog post top case study proofreading sites online professional bibliography editor site online custom essay ghostwriters service for mba best blog proofreading website for phd amy tan daughter jose ruiz artist order engineering letter top book review proofreading website us popular mba cover letter advice admission writers websites ca blog editing for hire us cheap curriculum vitae ghostwriter websites uk popular university essay ghostwriter service uk esl dissertation proofreading services usa best personal statement editing website au custom definition essay ghostwriter service for college cv writer service professional creative writing writers service uk dissertation proposal ghostwriter services personal ghostwriting service usa popular dissertation proposal editing sites for college dissertation hypothesis writers website online top homework writer sites for mba custom problem solving writers services for school admission paper ghostwriting websites gb pay for music annotated bibliography thesis ghostwriter for hire gb custom dissertation chapter ghostwriters websites gb professional home work ghostwriters site for school pay to get theater studies papers professional scholarship essay ghostwriters for hire best business plan editor services for phd jim glass menagerie popular dissertation conclusion editing service for phd rhetorical analysis editor for hire us professional report writers sites gb esl blog post ghostwriters websites ca top speech writer for hire type my music content top personal statement editing sites popular best essay editor services gb best assignment writers service uk top masters essay ghostwriters services online esl papers writing site uk direct popular vote write me world affairs home work best course work writer websites for college buy drama dissertation abstract professional admission paper ghostwriter for hire popular academic essay ghostwriters site for phd popular thesis statement writing site au how did the vietnam war affect american society esl mba essay ghostwriting websites au cheap academic essay ghostwriter sites for school cheap bibliography writer sites for college custom bibliography proofreading websites gb popular rhetorical analysis essay writing for hire for masters professional homework editor sites au custom best essay proofreading for hire for college best assignment editor websites uk professional argumentative essay proofreading sites us write my ancient civilizations case study cheap movie review writer services au help with anthropology case study stylistic techniques cheap creative writing writer website for mba write my u.s. history and government research proposal esl essays ghostwriting service for masters top paper proofreading service gb professional persuasive essay ghostwriters services for phd esl cv writer sites gb popular scholarship essay writers for hire gb popular thesis writers website au custom article proofreading site uk popular custom essay editor services usa top custom essay writing sites for phd top dissertation proposal ghostwriting websites for mba esl paper proofreading website for phd top custom essay ghostwriting services for phd buy esl college essay on hillary custom problem solving ghostwriter site for phd popular admission essay ghostwriting service uk top dissertation abstract ghostwriter for hire for college esl bibliography ghostwriters website for phd mark twain realism pay to do art & architecture bibliography best article writer site au help with law speech order investments dissertation proposal marilyn by audrey flack custom university essay proofreading sites usa help with my top personal essay on donald trump pay for my math book review papers ghostwriting site gb top custom essay ghostwriters service for college custom creative writing writing services ca write cheap school essay on hacking custom thesis ghostwriting services pay to do anthropology essays best reflective essay editor websites for phd esl mba essay writers site custom course work ghostwriters sites for masters popular personal essay writer service ca professional reflective essay ghostwriters website online pay for my u.s. history and government dissertation conclusion esl term paper ghostwriters service for school help with my environmental studies home work top thesis proposal ghostwriter services online best letter ghostwriting services popular blog writer sites uk pay to get custom custom essay custom descriptive essay writing service ca best papers ghostwriter service online custom school papers gatsby physical description top college curriculum vitae topic custom dissertation conclusion ghostwriter for hire for school professional masters college essay help help writing report online reflective essay proofreading website us best academic essay writing sites for masters professional critical thinking proofreading services us buy top academic essay on hillary esl reflective essay writers services for masters professional custom essay writers website for mba pay for best admission essay on trump cheap movie review ghostwriting website for college best mba essay writing websites gb cheap dissertation ghostwriters for hire for phd cover letter writer for hire research paper in spanish cheap dissertation abstract ghostwriting website custom article review proofreading website usa professional article review ghostwriter site for mba do words matter help with my communication assignment best content ghostwriting sites for masters esl application letter writing website for phd order leadership cv best reflective essay ghostwriting site online write professional critical analysis essay on hacking top personal essay on pokemon go cheap annotated bibliography editor site online custom phd essay editor for hire online cover letter ghostwriters website online esl thesis ghostwriter sites for university pay for top personal essay on hacking popular application letter ghostwriters site for university professional business plan proofreading services for phd pay for my best academic essay on founding fathers professional university course work topic curriculum vitae proofreading services au professional college term paper professional admission essay writers websites for masters ecology essay ghostwriters sites popular blog post writer website for phd cheap biography proofreading site top curriculum vitae ghostwriting service for college esl academic essay writing services for college professional descriptive essay ghostwriter websites online top thesis ghostwriters site gb pay for my top expository essay on donald trump help with best college essay on trump top literature review proofreading for hire uk cheap critical analysis essay writing service au custom creative essay ghostwriters sites ca help with my english course work help with my history report esl dissertation proposal ghostwriting service for masters hermia and lysander custom dissertation writers websites us professional dissertation abstract editor service for masters popular papers proofreading site professional creative writing ghostwriting services us popular blog post ghostwriters for hire cheap persuasive essay writer service online pay to get tourism annotated bibliography popular bibliography writing service au top admission essay writer website au cheap bibliography ghostwriter for hire custom curriculum vitae writer service gb popular homework ghostwriters sites ca top letter ghostwriting website for college custom blog post editing website for phd write me biology dissertation abstract top college essay writers service esl critical analysis essay ghostwriting services usa esl thesis proposal editor services us popular research proposal ghostwriter sites for mba the red shoes story popular content proofreading sites us esl descriptive essay ghostwriters for hire for phd custom argumentative essay writer site esl course work writer sites for school popular expository essay editor sites personal identity essays cheap academic essay writing for hire for masters top paper ghostwriting websites uk bibliography writers sites usa popular thesis statement proofreading website for university pay for my economics critical thinking write my popular rhetorical analysis essay on civil war help with drama annotated bibliography cheap dissertation editor services for mba best critical analysis essay writing websites for mba in his short story the interlopers saki creates a custom research proposal writing services us top speech ghostwriters website for college letter ideas professional curriculum vitae proofreading site for phd composition essay samples custom expository essay ghostwriter site usa help with best phd essay online reflective essay on presidential elections popular analysis essay editor services uk esl thesis proofreading services for phd university essay writer websites gb cheap masters essay editor services pay for my popular persuasive essay on usa esl homework writing service for college popular dissertation introduction ghostwriting site for masters popular argumentative essay editing site for masters pay for my physics dissertation introduction esl literature review proofreading website us professional blog post proofreading services online top resume writing service for university top essays ghostwriting services online custom persuasive essay editing website for university cheap dissertation abstract ghostwriting services popular dissertation introduction writing for hire uk cheap book review writing for hire for college cultural identity essay about myself cheap mba essay editing sites gb fifth avenue uptown popular home work writer site popular movie review ghostwriting sites usa top dissertation hypothesis writer services us cheap homework writers site for school esl best essay on donald trump help with my critical essay online popular dissertation abstract writer for hire for phd professional home work writers websites for school help me write esl article review online popular presentation proofreading service for masters top essay ghostwriter site dissertation hypothesis writing websites au cheap college essay ghostwriting websites ca pay to get cheap descriptive essay on trump best school essay on hillary write my esl best essay online best movie review writer site for school custom custom essay editing websites for phd father of modern capitalism type my top university essay online top creative essay ghostwriting sites gb popular thesis statement ghostwriters for hire for school do my best admission essay on shakespeare esl essay editing websites us top papers proofreading services for college order tourism movie review

Bản quyền thuộc về: NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH

Tổ 10, nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà Nội

CN NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH TẠI TP. HCM

Số 124 , khu phố 9, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM

Bán hàng Online: 0937 82 81 86